Fa hoy izaho: Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo hianareo. Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny Fanahy hianareo, dia tsy mba ambanin'ny lalàna.” – Gal. 5:16-18.

MOFON'AINA

Tsy mety hisy fitomboana na fitondrana vokatra eo amin’ny fiainana mifantoka amin’ny tena. Raha nanaiky an’i Kristy ho Mpamonjin’ny tenanao ianao, dia tokony hanadio ny tenanao, ary hiezaka hanampy ny hafa. Resaho ny fitiavan’i Kristy, tantarao ny fahatsarany. Ataovy izay adidy rehetra mitranga. Ento ao am-ponao ny enta-mavesatry ny fanahy ary amin’ny fomba rehetra azon’ny herinao atao, dia tadiavo izay hamonjena ny very. Rehefa mandray ny fanahin’i Kristy ianao, ny fanahin’ny fitiavana manadino ny tena sy miasa ho an’ny hafa, dia hitombo ianao ka hitondra voa. Ho masaka eo amin’ny toetra amam-panahinao ireo fahasoavan’ny Fanahy. Hihamatanjaka ny finoanao, hihalalina ny foto-pinoanao, ho tanteraka ny fitiavanao. Hampitaratra bebe kokoa hatrany fitoviana amin’i Kristy ianao eo amin’izay madio, ambony sy mahate-ho-tia rehetra.

Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalàna manohitra izany” – Gal. 5:22,23. Tsy mety levona na oviana na oviana io voa io, fa hamokatra voa toa azy amin’ny fotoam-pijinjana ho amin’ny fiainana mandrakizay. - HF, tt. 583-591.