Fa tonga ny Zanak'olona hamonjy ny very. Ahoana no hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato, ka mania ny anankiray, moa tsy hamela ny sivy amby sivifolo eny an-tendrombohitra va izy ka handeha hitady ilay nania? Ary raha tàhiny hitany izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny sivy amby sivifolo izay tsy nania. Ary tahaka izany, dia tsy sitraky ny Rainareo Izay any an-danitra, raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny.” – Mat. 18:11-14.

MOFON'AINA

Ny fahasiahana na ny fangatsiaham-po asehon’ny mpianatra amin’ny olona iray izay tarihin’i Kristy, dia fihetsika toy ilay nataon’i Jaona tamin’ny fanakanany olona iray tsy hanao fahagagana amin’ny anaran’i Kristy. Ny mety ho vokatr’izany dia fiodinany handeha eo amin’ny làlan’ny fahavalo, ka hahatonga ny fahaverezany. Na manao ahoana na manao ahoana dia tokony halavirina izany, fa izay mahatonga izany fahaverezana izany, hoy Jesôsy, dia aleo “anantonana vato lehibe fikosoham-bary ny vozony, ka hatsipy ao anaty ranomasina izy.” Ary nampiany hoe: “Ary raha ny tànanao no manafintohina anao, tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tànana roa, nefa hariana any amin'ny helo, dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafintohina anao, tapaho izy; fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa, nefa hariana any amin'ny helo”

Inona no anton’io teny mafana io, izay henjana tsy nisy toy izany? – Satria “tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” – Lio. 19:10. Moa ve ny fiheveran’ny mpianany ny mpiara-belona aminy ho latsa-danja noho izay nasehon’Andriamanitry ny lanitra? Tsy misy fetra ny nividianana ny fanahy tsirairay, koa zava-doza manao ahoana ny fahotana amin’ny fampidinana fanahy iray hiala amin’i Kristy, ka ho very maina ho azy ny fitiavan’ny Mpamonjy sy ny nanetreny tena ary ny ady mihatra aman’aina natrehiny. - IFM, tt. 4703-4711.