Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron'ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka” – Asa. 17:30.

MOFON'AINA

Mahagaga ny faharetam-pon’Andriamanitra. Ela no iandrasan’ny fahamarinana, raha mbola mifandahatra amin’ny mpanota ny famindrampo. Nefa “fahamarinana sy fitsarana no fanorenan’ny seza fiandrianany” – Sal. 97:2.
Mahari-po Jehovah”, nefa be hery, ary tsy mety manamarina ny meloka; amin’ny tadio sy tafio-drivotra no làlan’i Jehovah. Ary rahona no vovoky ny tongony” – Nah. 1:3.

Nanjary sahisahy nandika ny lalàn’Andriamanitra izao tontolo izao. Noho ny fahari-pony, dia nohitsakitsahin’ny olona ny fahefan’Andriamanitra. Nifampahery teo amin’ny fampijaliana sy ny fahalozana tamin’ny lovany izy ireo, manao hoe: “Hataon'Andriamanitra ahoana no fahalala? ary manam-pahalalana va ny Avo Indrindra?” – Sal. 73:11. Nefa misy faritra izay tsy azony hihoarana. Akaiky ny fotoana izay hahatrarany ny fetra voalaza. Na dia ankehitriny aza dia efa saiky nihoatra ny faritry ny fahari-pon’Andriamanitra izy ireo, ny fetry ny fahasoavany, ny fetry ny famindrampony. Hisalovana i Jehôvah mba hiaro ny voninahitry ny tenany, hanafaka ny vahoakany sy handresy ny fireharehan’ny tsy fahamarinana.

Tamin’ny andron’i Nôà dia nanazimbazimba ny làlan’Andriamanitra ny olona mandra-paha-saika tsy nisy fahatsiarovana intsony ny Mpamorona teto an-tany. Be loatra ny faharatsiany ka nandefasan’Andriamanitra safo-drano izay nipaoka ireo mponina ratsy fanahy ny tany.

Nampahafantarin’i Jehôvah ny taranaka nifandimby ny fomba fiasany. Rehefa misy zava-tsarotra, dia niseho Izy ka nisalovana hisakana ny fanatanterahana ny drafitra ataon’i Satana. Na teo amin’ny firenena, na teo amin’ny fianakaviana, na teo amin’ny tsirairay, dia matetika no navelany ho tonga amin’ny sarotra ny toe-javatra, mba hahitana mazava ny fisalovanana ataony. Amin’izay dia nampahafantariny fa misy Andriamanitra ao amin’ny Isiraely, Izay hampitoetra ny làlany sy hiaro ny vahoakany.

Amin’izao fotoana mampanjaka ny ratsy izao dia tokony ho fantatsika fa antomotra ilay andro sarotra lehibe sy farany. Rehefa ny hiaika ny lalàn’Andriamanitra no ataon’ny olona rehetra, rehefa ny vahoakany no ampijalina sy ampahorin’ny mpiara-belona aminy, dia hisalovana ny Tompo. - HF, tt. 1761-1772.