"Eny, samia misikina fanetren-tena hianareo ka mifanompoa; fa "Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ ny manetry tena." 1 Petera 5:5

Mofon’aina

Manome lesona sarobidy tsy hay refesina ho an'ny fiangonana kristianina ny fitiavana feno toky sy ny faha­zotoana feno fandavan-tena nasehon'i Jaona teo amin'ny fiainany sy ny toetrany. Tsy nananany hatrany an­kibo akory izany hatsaran-toetra hita taratra teo aminy tamin'ny fifaramparanan'ny asa nataony izany. Nanana kilema lehibe tokoa izy; tsy mpiavonavona sy be hambom-po ihany izy, fa nirehidrehitra tokoa sady mpila voatsiary (...) Nefa koa na dia tao aza izany fahambanian­toetra izany, dia tsinjon’Ilay Mpampi­anatra fa nanana firehetam-po feno fahatsorana sy nentanim-pitiavana izy. Nananatra azy i Jesôsy noho ny fitiavan-tenany sy ny hambom­pony, ka nozahany toetra ny finoany. Nasehony azy izay nokatsahin'ny fanahiny fatratra, dia ny hakanton'ny fahamasinana sy ny fitiavana manan-kery hanova (...)

Tsapan'i Jaona ny maha-saro­bidy ny lesona nomen'i Jesôsy azy momba ny fahalemem-panahy sy ny fanetren-tena ary ny fitiavana. Nekeny izany ho fitsipika tsy maintsy harahina mba hitomboana ao amin'ny fahasoavana sy mba hahavitana ny asan'i Kristy. Norai­siny ho tombontsoa ho an'ny tenany ny lesona tsirairay nomena azy, ka. niezahany hivelomana isan'andro mba hanahafany an'Andriamanitra. Nanomboka nahatsapa ny vonina­hitr'i Kristy i Jaona -- tsy ny fisehoana sy ny fahefana amin'izao tontolo izao izay nampianarina azy mba handrandrainy, fa ny "voninahitra miendrika ho an'ny Lahitokana avy tamin'ny Ray, sady feno faha­soavana sy fahamarinana. »

- Jao. 1:14. (...) Naniry fatratra ny ho tahaka an'i Jesôsy i Jaona, ary teo ambany fiasan'ny hery miasa mangina mahay manova avy amin'ny fitiavan'i Kris­ty dia tonga namely fanahy sy be fanetren-tena izy. Niafina tao amin' i Jesôsy ny izaho.

Jesôsy Tompo dia mikatsaka ny fiaraha-miasa amin'ireo izay ho tonga fantsona malalaka hikorianan'ny fahasoavany. Zavatra voalohany tsy maintsy hianarana ny lesona momba ny tsy fianteherana amin' ny tena manokana. Avy eo dia homanina izy handray ny toetran'i Kristy amin'ny tenany. Tsy zavatra azo amin'ny fianarana any amin'ny sekoly lehibe indrindra mampianatra siansa izany, fa vokatry ny fahen­drena azo avy amin'Ilay Tompo Mpampianatra irery ihany.

Ny olona nahita fianarana ambony indrindra momba ny asa soratra sy ny siansa dia nianatra lesona sarobidy avy amin'ny Kristianina miaina fiainana am¬panetren-tena, izay tondroin'izao tontolo izao ho olona tsy nianatra. Kanefa ireo mpianatra takontakona ireo dia nahazo fanabeazana tao amin'ny sekoly ambony indrindra amin'ny sekoly rehetra. Fa izy efa nipetraka teo an-tongotr'llay niteny ka "tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany. "- Jao. 7 :46.