«Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin’izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin’ny marina dia mihaino ny feoko.» - Jao.  18:37.

Mofon'aina :

Dia naka ny toerany teo amin’ny seza fitsarana i Pilato, ary nasehony tamin’ny vahoaka indray Jesosy, ka hoy izy hoe: “Indro ny Mpanjakanareo”. Re indray ny antsoantson’adala hoe: “ento, ento, homboy amin’ny hazo fijaliana Izy!” Niantso tamin’ny feo mikarantsana i Pilato nanontany hoe: “homboako amin’ny hazo fijaliana va ny Mpanjakanareo?” Molotra maniratsira sy miteny ratsy ny zava-masina anefa no nivoahan’ny teny hoe: “tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izahay”. 

Araka izany dia nifidy mpifehy jentilisa ny firenena Jiosy ka niala tamin’ny fitondram-panjakan’Andriamanitra. Nitsipaka an’Andriamanitra tsy ho mpanjakany izy, ka tsy nanana mpanafaka intsony amin’izao sisa izao. Tsy nanana mpanjaka afa-tsy Kaisara izy. Tafapaka hatramin’izany no nitarihan’ny mpisorona sy ny mpampianatra ny vahoaka. Tompon’andraikitra ny amin’izany izy, sy ny amin’ny vokatra mahatsiravina nanaraka izany. Ny mpitarika ara-pivavahana indray no nahatonga ny faharavam-pirenena.

“Ary raha hitan’i Pilato fa tsy nahaleo ditra azy izy, fa vao mainka nandroso ihany aza ny tabataba, dia naka rano izy, ka nanasa Tanana teo anatrehan’ny vahoaka ary nanao hoe: “Afaka amin’ny ran’ity Lehilahy marina ity aho, fa asanareo”. 

Natahotra sady nanameloka ny tenany i Pilato nijery ny Mpamonjy. Ny endrik’i Jesosy irery no tony teo afovoan’ny endrika nisamboaravoara maro toy ny ranomasimbe. Toa nisy fahazavana malefadefaka namirapiratra teo amin’ny lohany. Hoy i Pilato anakam-po, Andriamanitra Izy. Nitodika tany amin’ny vahoaka izy ka nanambara hoe: Afaka tamin’ny rany aho. Ento Izy ka homboy. Nefa mariho tsara ry mpisorona sy mpanapaka, fa nambarako fa olo-marina Izy. Aoka Ilay lazainy fa Rainy no hitsara ahy sy ianareo ny amin’izay nitranga tamin’ity andro ity. Dia hoy izy tamin’i Jesosy: Mamelà ahy noho izao; tsy afaka mamonjy Anao aho. Ary rehefa nasainy nokapohina indray Jesosy, dia nalefany mba homboana amin’ny hazo fijaliana. - IFM, tt. 794,§3 – 795,§1.