«Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny Fanahy Masina, Izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan’Andriamanitra ho ao am-pontsika.» - Rôm. 5:5.

MOFON'AINA

Mahamenatra mandrakariva ny hanondroana ampahibemaso ny fahadisoan’ny tena. Koa aoka re tsy hotovanana fanakianana tsy mahasoa indray ny fangidiana vokatr’izany. Tsy mbola nisy na oviana na oviana olona tafaverina noho ny fanomezan-tsiny; fa maro kosa no voatosika hiala noho izany ka voatarika hanamafy ny fony tsy hiaiky ny fahadisoana. Ny toe-tsaina be fitiavana, ny fihetsika mitory halemem-panahy sy mahasarika, dia afaka hamonjy ny mania sy hanarona fahotana maro. 

Hitan’i Apôstôly Paoly fa ilaina ny hanome tsiny ny diso, nefa tamim-pitandremana manao ahoana no niezahany naneho fa sakaizan’ny olon-diso izy! Feno fitebitebena manao ahoana izy raha nanazava tamin’ireny ny anton’ny fihetsiny! Nataony izay hahatakarany fa nankararirary ny fony ny nanome alahelo azy. Nasehony ny fahatokiany sy ny firaisam-pony tamin’ireo izay mitolona hahazo ny fandresena. 

Nanoratra tamin’ireo rahalahy i Paoly, izay lazainy fa “masina ao amin’i Jesosy Kristy”, nefa tsy nanoratra tamin’ireo izay tanteraka teo amin’ny toetra amam-panahy izy. Nanoratra taminy izy toy ny tamin’ny olona izay niezaka hanohitra ny fakam-panahy ary notandindomin-doza ho lavo. Natodiny tamin’Ilay “Andriamanitry ny fiadanana Izay nitondra an’i Jesosy Tompontsika, Mpiandry ondry lehibe” izy. Nomeny toky izy fa “Andriamanitra dia hahatanteraka anareo amin’ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin’ny alalan’i Jesosy Kristy” (Heb. 13:20,21). - TMF, (F1) tt. 129,§3,4 - 130,§3 / (F2) tt. 104,§5 - 105,§1,4.