« Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia.» - Jao. 13:34,35.

MOFON'AINA

Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo, eny aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa” (Jao. 13:34). Teny mahatalanjona manao ahoana re izany, kanefa mahalana loatra no ahitana azy ao amin’ny Fiangonan’Andriamanitra! Mampalahelo fa tena tsy hita ao amin’ny Kristiana ankehitriny intsony izany fifankatiavan’ny mpirahalahy izany. Maro amin’ireo milaza azy ho tia ny Mpamonjy no tsy tia ny namany akory. Mandinika azy ireo ny tsy mpino, mba hahitany raha manamasina ny fiainany ny finoana tanany na tsia, ary mailaka ery ireny tsy mpino ireny hampivoitra ny fahadisoana tazany eo amin’ny toetran’izay manao azy ho Kristianina, sy ny tsy fahamarinan’ny asany. 

Tokony hitandrina fatratra ny Kristiana mba tsy hotsikerain’ny fahavalo toy izany. Aoka tsy ho azon’izy ireny atao ny hilaza ny Kristiana hoe: “Jereo ange ireto olona milahatra eo ambany fanevan’i Kristy, fa mifankahala”. 

Samy momba ny ankohonana iray ny Kristiana rehetra, samy zanaky ny Ray anankiray, samy manana fanantenana handova tsy fahafatesana. Tokony ho mafy ny kofehy mampifamatotra ny mpanara-dia an’iKristy rehetra. - VM, tt. 486,§4 – 487,§1.