«Tsy varidimiventy ihany va no vidin’ny tsintsina roa? nefa tsy misy na dia iray akory aza amin’ireny ho latsaka amin’ny tany, raha tsy avelan’ny Rainareo. Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra; fa mihoatra noho ny tsintsina maro hianareo.» - Mat. 10:29-31.

MOFON'AINA

Raha mba mety nihaino isika, dia hampianatra antsika lesona tsy misy toa azy ny amin’ny fankatoavana sy ny fahatokiana ny asan-tanan’Andriamanitra. Hatramin’ireo kintana izay mizotra amin’ny sori-dalana tsy hitan’ny maso, mandritra ny taona alinalina mamakivaky ny habakabaka, ka hatramin’ny atoma bitika indrindra, dia samy manoa ny sitrapon’Ilay Mpamorona azy. Miahy sy mamelona ny zavatra rehetra izay noforoniny Andriamanitra. Ilay mitana ireo izao tontolo izao tsy hita isa eo amin’io tsy hita fetra io, dia mikarakara koa, na dia izay ilain’izato tsikirity kely mihira tsy amin-tahotra ny hirany feno fanetren-tena aza. Raha mivoaka hiasa ny olona, na revo eo am-pivavahana; raha matory amin’ny alina izy, na mifoha amin’ny maraina; manangona ny zanany hitangorona eo amin’ny hanina kely ambilom-bazana ny olo-mahantra, Andriamanitra Ray dia miaro amim-pitiavana azy rehetra. Tsy misy ranomaso latsaka, ka tsy hitan’Andriamanitra. Tsy misy tsiky ka tsy voadininy. 

Raha mba tena mino izany marina tokoa isika, dia ho levona ny fanahiam-poana rehetra. Ny fiainantsika tsy ho feno fahadisoam-panantenana, toy izao ankehitriny izao, fa ny zavatra rehetra, na lehibe na kely, dia hapetraka avokoa eo am-pelatanan’Ilay Andriamanitra Izay tsy mba sahirana noho ny habetsahan’ny ahiahy, na ho resin’ny havesaran’izany. Amin’izay dia hanana fiononam-po izay tsy fantany ny maro hatramin’ny ela isika. - DHK, tt. 101,§3 – 102,§3 / (FT) tt. 97,§4 – 100,§1.