Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy.” - 1 Jao. 1:5.

MOFON'AINA

“Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin’izao tontolo izao”. Nanana mpampianatra ngezalahy izao tontolo izao, olona nanan-tsaina goavana sy nanao fikarohana mahagaga, olona izay nanao fanambarana manaitra ny saina, sy nanokatra saha midadasiky ny fahalalana ary ireny olona ireny dia nomem-boninahitra ho mpitari-dalana sy mpanao soa ny taranaka misy azy. Misy Anankiray mijoro ambony noho ireo anefa. “Izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra”. “Tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanaka Lahy Tokana, Izay ao an-tratran’ny Ray, Izy no nanambara Azy” (Jao. 1:12,18). Azontsika atao ny manoritra ny tantaran’ireo mpampianatra lehibe teto amin’izao tontolo izao araka izay tantara ela indrindra voarakitry ny olombelona; nefa mbola nialoha azy ireo ihany ny Fahazavana. Toy ny volana sy ny kintana eo amin’ny rafitra misy ny masoandro izay mamirapiratra noho ny taratry ny fahazavan’ny masoandro, dia tahaka izany koa ireo mpandalin-tsaina, raha mbola marina koa ny fampianarany, dia mandefa taratry ny Masoandron’ny Fahamarinana izy. Avy amin’ny Fahazavan’izao tontolo izao avokoa ny hevitra sarobidy toy ny vatosoa rehetra, ny faharanitan-tsaina mamiratra rehetra. Amin’izao fotoana, izao dia betsaka ny zavatra rentsika momba ny atao hoe “fanabeazana ambony”. Ny tena fanabeazana ambony dia omen’Ilay “iantefan’ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra”. “Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona”. (Jao. 1:4; Kôl 2:3). “Izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina”. - IFM, t. 499,§2.