“Ary ho an’izay maharo anareo mba tsy ho tafintohina, ary hametraka anareo (tsy hanan-tsiny eo anoloan’ny voninahiny amin’ny firavoravoana” . Joda 24

  Amin’izao andro farany izao, raha mitobaka ny faharatsiana, ary mihamangatsiaka ny fitiavan’ny maro, Andriamanitra dia manana vahoaka hanome voninahitra ny anarany. Tokony ho vahoaka manokana izy ireo, izay ho marina amin’ny lalàn’Andriamanitra raha mikatsaka ny hanafoana izany izao tontolo izao; ary rehefa ny herin’Andriamanitra manova no miasa amin’ny alalan’ny mpanompony, ireo miarammilan’ny maizina dia hilahatra ao amin’ny fangidiana sy ny fahavononana hanohitra (...).Hisy fanoherana mitohy manomboka eo amin’ny fotoana maha-tapa-kevitra antsika hanompo ny Andriamanitry ny lanitra, mandra-panafahana antsika amin’ity tontolo ratsy ankehitriny ity. Tsy misy fitsaharany io ady io (...)

  Ny asantsika dia fanafihana, ary amin’ny maha-miaramila mahatokin’i Jesosy, dia tsy maintsy mitondra ilay fanev mihoson-dra ho ao anaty mandan’ny fahavalo indrindra isika. Raha toa ka miraviravy tanana isika, ka mampidina ilay faneva mihosondra, mba ho tonga babo sy mpanompon’i Satana, dia mety ho afaka amin’ny tolona sy ny fijaliana. Saingy io fiadanana io dia amin’ny alalan’ny fahaverezan’i Kristy sy ny lanitra irery ihany no hahazoana azy. Tsy afaka hanaiky ny fiadanana miaraka amin’ny fepetra toy izany isika. Aoka ho ady, ady, hatramin’ny fiafaran’ny tantaran’ny tany, fa tsy ho fiadanana mandà ny finoana sy anaty fahotana.

  Ny asan’ny fandavana ny finoana (apostasi) dia miandoha amin’ny fikomiana miafina ao am-po hanohitra izay takin’ny lalàn’Andriamanitra. Ny faniriana tsy masina, ireo antony manosika izay tsy tan-dalàana , dia ankamamiana sy leferina, ary ny tsy finoana sy ny fahamaizinana dia mampisaraka ny fanahy amin’Andriamanitra,  . Raha tsy mandresy ireo ratsy ireo isika dia izy ireo no handresy antsika.

 

  Ny fandeferana ny fireharehana ara-panahy, ny faniriana , tsy masina, ny eritreri-dratsy, ny zavatra rehetra izay mampisaraka antsika amin’ny fikambanana ety dia ety sy masina amin’i jesosy, dia mampidi-doza ny fanahintsika. Tsy maintsy “mady ny ady tsaran’ny finoana”, isika raha te “hihazona ny fiainana mandrakizay” 1 Tim. 6:12. Isika dia “arovan”ny herin’Andriamanitra amin’ny finoana ho amin’ny famonjena “ 1 Pet. 1:5. Raha toa ka henjana aminao ny apostazia , dia “mankahalà ny ratsy ; mifikira amin’ny tsara” Rom. 12:9: ary minoa azy izay “maharo anareo mba tsy ho tafintohina , ary hametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan’ny voninahiny amin’ny firavoravoana”.