“Mba hasehony amin’ny andro ho avy ny haben’ny haren’ny fahasoavany amin’ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin’i Kristy Jesosy”. Efes. 2:7

Mofon’aina:

  Tsy misy na iza na iza afaka manome toerana ao amin’ny fony sy ny fiainany ho an’ny rian-dranon’ny fitahian’Andriamanitra mba hikoriana ho an’ny hafa, ka tsy handray ho an’ny tenany valisoa be (...)

  Ny fahasoavan’i Kristy ao amin’ny fanahy dia mampivelatra karazan-toetra mifanohitra amin’ny fitiavan-tena –toetra izay hamotsy sy hampisondrotra ary hampanankarena ny fiainana. Ny asam-pitiavana natao tao amin’ny mangingina dia hampiray ireo fo hitambatra , ka hisintona azy ireo hanakaiky ny Fony izay loharano ivoahan’ny antony manosika feno fahalalahan-tanana rehetra. Ireo fahalianana madinika, ireo asam-pitiavana madinika  sy fandavan-tena, izay mitobaka mangina avy amin’ny fiainana toy ny fofomanitra avy amin’ny voninkazo – ireny dia mandrafitra ampahany betsaka amin’ny fitahiana sy ny fahasambaran’ny fiainana. Ary ho hita amin’ny farany fa ny fandavana ny tena ho an’ny soa sy ny fahasambaran’ny hafa, na dia ambany  sy tsy ampirisihina ety aza, dia fantatra any an-danitra ho toy ny mariky ny firaisantsika Aminy, ilay Mpanjakan’ny voninahitra, izay manankarena, fa tonga mahantra noho ny amintsika.

  Ireo asam-piantrana dia nety ho notanterahina tao amin’ny miafina, fa ny vokatra ro amin’ny toetran’ny mpanao kosa dia tsy azo afenina. Raha miasa amin’ny fahalianan’ny fo manontolo amin’ny maha-mpanara-dia an’i Kristy isika, dia hisy firaisana ety amin’Andriamanitra ny fo, ary ny fanahin’Andriamanitra, manetsika ny fanahintsika, dia hiteraka firindrana masina ao amin’ny fanahy ho setrin’ny fikasihana avy any ambony.

  Izy izay mampitombo ny talenta ho an’ireo izay nahavita fandrosoana ombam-pahendrena tamin’ireo fanomezana nankinina tamin’izy ireo dia ho faly hampahafantatra ny fanompoan’ny vahoakany mpino ao amin’ilay Malala, izay tamin’ny alalan’ny fahasoavany sy ny heriny no nitarihana azy ireo . ireo izay nikatsaka ny fampandrosoana sy ny fahatanterahan’ny toetra kristianina amin’ny fanazarana ny fahaiza-manaony amin’ny asa tsara , dia hijinja izay nafafin’izy ireo amin’ny tontolo vaovao ho avy. Ny asa izay natomboka teto an-tany dia hahatratra fahafenoany any amin’ilay fiainana ambony sy masina kokoa ka haharitra ho mandrakizay.

 

  Izy ilay “manan-karena homeny izay rehetra miantso”, dia nanambara hoe: “Omeo, dia mba homena hianareo” Rôm. 10:12; Lio. 6:38. Ny fandavan-tena tsirairay izay notanterahina tamin’ny fanompoana azy dia hovaliana araka ny “haben’ny haren’ny fahasoavany”.