"Fa samy hahalala Ahy avokoa izy rehetra. Hatramin’ ny kely indrindra ka hatramin’ ny lehibe indrindra, hoy Jehovah; Fa havelako ny helony, ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany." Jer. 31 : 34.

Mofon'aina :

Hoy i Jesôsy: "Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny Fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra." Mat. 24 : 14. Tsy ho tonga ny fanjakany raha tsy efa nentina ho any amin'ny tany rehetra ny vaovao mahafalin'ny fahasoavany. Noho izany, rehefa manome ny tenantsika ho an'Andriamanitra isika, ka mahazo fanahy hafa ho Azy, dia manafaingana ny fiavian'ny fanjakany. lreo izay manokana tanteraka ny tenany ho amin'ny Asa fanompoany irery ihany (...) no mivavaka amin'ny fahatsaram-po hoe: "Ho tonga anie ny fanjakanao." (...)

Ny fangatahana hoe : "Hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra," dia fivavahana mba hifaranan'ny fanjakan'ny ratsy eto amin'ity tany ity, mba hamotehana mandrakizay ny fahotana, ary hametrahana ny fanjakan'ny fahamarinana. Ka ho feno "ny fankasitrahana tsara rehetra." - 2 Tes. 1 : 11. - eto an-tany, tahaka ny any an-danitra.

Tsy ho afa-po mihitsy i Kristy raha tsy efa feno ny fandresena ary "noho ny fisasaran'ny fanahiny dia hahita izany Izy ka ho afa-po" - Isa. 53 : 11. Ireo firenena rehetra eto ambonin'ny tany dia tokony handre ny filazantsaran'ny fahasoavany. Tsy ny rehetra no handray ny fahasoavany ; fa "hisy taranaka hanompo Azy ; ary ny Tompo dia holazaina amin'ny taranaka ho avy." - Sal 22 : 30. "Ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalehibiazan’ ny fanjakana eny ambanin’ ny lanitra rehetra dia homena ny olo-masin’ ny Avo Indrindra," "ny tany ho henika ny fahalalana an’ i Jehovah, tahaka ny anaronan’ ny rano ny fanambanin’ ny ranomasina." "Ary hatrany andrefana dia hatahotra ny anaran’ i Jehovah ny olona ary ny voninahiny hatramin’ ny fiposahan’ ny masoandro" - Dan. 7 : 27 ; Isa. 11 : 9 ; 59 : 19.

"Akory ny hatsaran’ny tongotr’irỳ mitondra teny soa mahafaly erỳ an-tendrombohitra sady mitory fiadanana! Dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena, eny, izay manao amin’ i Ziona hoe: Mpanjaka Andriamanitrao ! (...) Velomy ny hoby, ry fitoeran-drava (...) ; Fa Jehovah efa nampionona ny olony (...) Jehovah efa nampiseho ny sandriny masina teo imason’ ny firenena rehetra; ary ny faran’ ny tany rehetra hahita ny famonjen’ Andriamanitsika." - Isa. 52 : 7-10