“Ny hendry handova voninahitra”. Ohab. 3:35

Mofon’aina:

  Nifidy toetra mifanaraka amin’ny lalàny Andriamanitra, ary izay rehetra mahafeno ny fepetran’ny fitakiany dia hahazo miditra ao amin’ilay fanjakam-boninahitra. I Kristy mihitsy no niteny hoe: “Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana” Jao. 3:36. “Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, tompoko, no hiditra amin’ny fanjakana’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko Izay any an-danitra” Mat. 7:21. Manamabara Izy ao amin’ny Apokalipsy hoe: “Samabatra izay manasa ny ankanjony, mba hananany fahefana amin’ny hazon’aina sy hidirany amin’ny vavahady ho ao an-tanàna “ Apok. 22:14. Raha ny momba ny famonjena ny olombelona amin’ny farany dia io ihany no fifidianana azo heverina ao amin’ny Tenin’Andriamanitra.

  Voafidy ny fanahy tsirairay izay hiasa amin’ny tahotra sy hovitra hahatanteraka ny famonjena azy. Voafidy izay hitafy ny fiadiana ary hiady ny ady tsaran’ny finoana. Voafidy izay hiambina amim-pivavahana , izay hikatsaka ny soratra Masina, ary handositra ny fakam-panahy. Voafidy izay haharitra amin’ny finoana, ary izay ho mpankato ny teny rehetra aloaky ny vavan’Andriamanitra. Malalaka ho an’ny rehetra ny fahazoana ny fanavotana; ho tia ny vokatry ny fanavotana ireo izay nanaraka ny fepetra.

  Miasa mandrakariva i Satana, miezaka ny hanimba izay nolazain’Andriamanitra, hanajamba ny saina sy hanamaizina ny fahalalana, ary toy izany no itarihany ny olombelona hanota. Izany no mahatonga ny Tompo hazava tsara, ataony tsotra sy mahitsy ny fitakiany hany ka tsy misy tokony ho latsaka amin’ny fahadisoana. Andriamanitra dia mikatsaka mandrakariva izay hitondrana ny olona ho eo ambany fiarovany, ka tsy hahazoan’i Satana mampihatra ny heriny feno halozana sy famitahana amin’izy ireo tamin’ny alalan’ny feony, ny nanoratra tamin’ny rantsan-tanany ireo Teny Vzlona. Ary ireo Teny masina ireo, feno herin’ny fiainana sy feno fahazavan’ny fahamarinana, dia natolotra ho an’ny olona ho mpitari-dalana tsara indrindra.

 

  Ny toko tsirairay sy ny andiny tsirairay ao amin’ny Baiboly dia hafatra ampitain’Andriamanitra ho an’ny olona. Raha nianarana sy nankatoavina izany dia ho nitarika ny vahoaka’Andriamanitra , tahaka ny nitarihana ny Isiraelita tamin’ny alalan’ny andry rahona rehefa andro, ary tamin’ny alalan’ny andry afo rehefa alina.