"Raha hazoto hihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitrao hianao ka hanao izay mahitsy eo imasony sy hihaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy hataoko aminao ireny aretina rehetra ireny, izay nataoko tamin'ny Egyptiana; fa Izaho no Jehovah Izay mahasitrana anao." - Eks. 15:26.

Mofon'aina :

Mpitarika sy mpampianatra teo amin’ny Isiraely fahiny Kristy, ary nampianatra azy ireo Izy fa valisoan’ny fankatoavana ny lalàn’Andriama-nitra ny fahasalamana. Ilay Dokotera lehibe nanasitrana ny marary tany Palestina dia efa niteny tamin’ny vahoakany avy tao amin’ny andri-rahona, ka nilaza taminy izay tsy maintsy hataony sy izay tian’Andriamanitra hatao ho azy. "Raha hazoto hihaino ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao, hoy Izy, ka hanao izay mahitsy eo imasony sy hihaino ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy hataoko aminao ireny aretina ireny; izay nataoko tamin’ny Egyptianina; fa Izaho no Jehovah Izay manasitrana anao" - Eks. 15:26. Nanome baiko mazava ny Isiraely Kristy mikasika ny fahazarany eo amin’ny fiainana, ka nanome toky Izy fa "harovany tsy ho azon’aretina izy" - Deo. 7:15. Rehefa notanterahin’ny Isiraely ny fepetra, dia hita fa marina ny teny fikasana teo aminy. "Ary tsy nisy nanozohozo na dia iray akory aza tamin'ny fireneny - Sal. 105:37.

Ho antsika ireny lesona ireny. Misy fepetra tokony hotazonin’izay rehetra te-hiaro ny fahasalamana. Tokony ho fantarin’ny rehetra izany fepetra izany. Tsy mahafaly ny Tompo ny tsy fahalalàna mikasika ny lalàny, na ara-nofo na ara-panahy. Tokony hiara-miasa amin’Andriamanitra isika amin’ny famerenana ny fahasalamana amin’ny vatana sy amin’ny fanahy koa. Tokony hampianatra ny hafa koa isika hiaro sy hamerina ny fahasalamany. Ho an'ny marary dia tokony hampiasa ny fanafody efa nomanin’Andriamanitra eo amin'ny zavaboary isika, ary tokony hanondro azy Ilay hany afaka mamerina izany. Asantsika ny mitondra ny marary sy ny mijaly eo amin’i Kristy amin'ny tanan’ny finoantsika. Tokony hampianarintsika izy hino Ilay Mpanasitrana lehibe. Tokony hamikitra amin'ny teny fikasany isika, ary hivavaka mba hisehoan’ny heriny.  Ny tena votoatin’ny Filazantsara dia ny famerenana amin’ny laoniny ny fahasalamana, ka tian’ny Mpamonjy ny hibaikoantsika ny marary, ny tsy manana fanantenana, sy ny tra-pahoriana hamikitra amin'ny heriny.

Tao amiin’ny fanasitranana rehetra nataon’i Kristy ny herin’ny fitiavana, koa ny fizarantsika io fitiavana io, amin’ny alalan'ny finoana, no mety hahatonga antsika ho fiasana hanao ny asany. Raha ataontsika antsirambina ny mamatotra ny tenantsika hifandray amin’Andriamanitra amin’ny alalan'i Kristy, dia tsy afaka hikoriana be dia be avy amintsika ho amin’ny vahoaka ny hery manome aina toy ny herinaratra. Nisy toerana izay tsy nahazoanny Mpamonjy mihitsy nanao asa betsaka feno hery, noho ny tsy finoana tao. Toy izany koa ankehitriny, mampisaraka ny Fiangonana amie Ilay Andriamanitra mpanampy azy ny tsy finoana. Moramora loatra . ny famikirany ny tena zava-misy mandrakizay. Noho ny tsy fananariny Fiangonana finoana, dia, diso fanantenana Andriamanitra, ary norobaina ny voninahiny.

 

Eo amin’iny fanaovana ny asan’i Kristy no ananan'ny Fiangonana ny teny fikasana momba ny fanatrehany. "Mandehana any amin’ny firenena rehetra, hoy lzy; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao". Ny fitondrana ny ziogan’i Jesosy no anisan’ny fepetra voalohany amin’ny handraisana ny heriny. Miankina mihitsy amin’ny fahatokian'ny fiangonana eo amin’ny fanatanterahany ny iraky ny Tompo ny ainy. Marina tokoa fa ny fanaovana antsirambina io asa io dia miantso fahalemena sy fahalovana ara-panahy. Manjavona ny fitiavana ary miha-vasoka ny finoana eo amin’izay tsy misy asa mavitrika ho an’ny hafa." - IFM, tt. 883, 884.