“Hihira ho an’i Jehovah aho, fa avo indrindra Izy”. Eks. 15:1

Mofon’aina:

  Nametraka marika tsy ho voafafa mandrakizay teo amin’ny fahatsiaraovan’ny vahoaka hebreo ity hira ity sy ny fanavotana lehibe izay tsiahiviny. Nandritra ny taona nifandimby dia noventesin’ny mpaminany maro sy ny mpihiran’ny Isiraely io hira io, izay nanehoany ary nijoroany ho vavolombelona fa i Jehovah no tanjaka sy fanavotana ho an’ireo olona izay mahatoky Azy. Tsy ho an’ny vahoaka jiosy irery ihany io hira io. Maneho mialoha ny fandravana ireo fahavalon’ny fahamarinana rehetra sy ny fandresena farany azon’ny vahoakan’Andriamanitra io hira io. Hitan’ilay mpaminany tao Patimôsy ireo olona maro be miankanjo fotsy “nahazo fandresena” ary nitsangana “teo amin’ny ranomasina fitaratra , nifangaro tamin’ny afo” mitana “lokangan’Andriamanitra . Ary mihira ny fihiran’i Mosesy, mpanompon’Andriamanitra, sy ny fihiran’ny Zanak’ondry” Apok. 15:2,3

  “Jehovah ô, aza izahay, aza izahay no omena voninahitra, fa ny anaranao ihany, noho ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao” Sal. 115:1

  Izany ny fanahy niparitaka sy nameno ny hiran’ny Isiraely mikasika ny amin’ny fanavotana , ary izany no fanhy tokony hitoetra ao am-pon’ny olona rehetra izay tia sy matahotra an’Andriamanitra. Tamin’ny nanafahan’Andriamanitra ny fanahintsika ho afaka amin’ny fatoran’ny fahotana dia nomeny fanavotana lehibe lavitra mihoatra noho ny tamin’ny andron’ny Hebreo teo amin’ny ranomasina mena isika (..) ireo fitahiana isan’andro izay raisintsika avy amin’ny tanan’Andriamanitra, ary ambonin’ny zavatra rehetra ny fahafatesan’i Kristy mba hananantsika fahafahana manandrana ny fifaliana sy ny lanitra, ary tokony ho lohahevitra iray feno fisaorana tsy an-kiato ity lohahevitra ity.

  Fiantrana tahaka ny ahoana re izany, ary fitiavana tsy manam-paharoa tahaka ny ahoana, no nasehon’Andriamanitraantsika, izay mpanota very , tamin’ny alalan’ny namatorany sy nampiraisany antsika tamin’ny Tenany, ka nandraisany antsika ho Hareny manokana! Tokony hidera an’Andriamanitra isika noho ny amin’ny fanantenana masina natolotra eo anoloantsika ao amin’ilay drafi-panavotana lehibe , tokony hidera Azy isika noho ny amin’izany lova any an-danitra izany, ary koa noho ny haren’ny teny fikasana avy aminy; Deraina Izy fa ankehitriny i Jesosy dia velona ary manao vavaka fanelanelanana ho antsika.

 

  Miombom-piderana an’Andriamanitra ny vahoakan’ny lanitra rehetra. Ndeha hianarantsika ankehitriny ny hiran’ireo anjely, mba hahafahantsika mihira izany rehefa tonga ny fotoana hilarahantsika eo amin’ny laharan’izy ireo izay feno famirapiratana.  Ndeha isika hiaraka hiteny amin’ny mpanao Salamo hoe “: Hidera an’i Jehovah aho, raha mbola miaina koa; eny, ankalaza an’Andriamanitra aho, raha mbola velona koa” Sal. 146:2. “Hidera anao ny firenena , Andriaùanitra ô; eny, hidera anao ny firenena rehetra” Sal. 67:5