“Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny masony; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na faniantainana ; fa efa lasa ny zavatra taloha” Apok. 21:4

Mofon’aina:

  Tsy misy toerana ho an’ny fanaintainana any amin’ny tontolon’ny lanitra. Tsy hisy tomany any amin’ny tranon’ireo voaavotra, tsy hisy lamasinina mpandevina, tsy hisy karatry ny fisaonana. “Tsy hisy amin’ny mponina ao hilaza hoe: marary aho; ny olona izay mitoetra ao dia voavela heloka” Isa. 33:24. Hisy fifaliana lehibe hikoriana tahaka ny rano ary hihalalina hatrany arakaraka ny fitohizan’ny mandrakizay.

  Tonga ny fotoana, izay niandrasan’ireo olo-masina fatratra, hatramin’ny nanakanana tamin’ny sabatra misy lelafo ireo mpivady voalohany tsy hahazo hiditra tao Edena, fotoanan’ny “fanavotana ny olona izay nahiny ho an’ny tenany, ho fiderana ny voninahiny” Efes. 1:14. Ny tany, izay nomena ny olombelona tamin’ny voalohany mba hanjakany kanefa nivadihany mba horaisin’i Satana an-tanana, ary araka izany nofehezin’ilay fahavalo mahery nandritra ny fotoana maharitra, dia efa voaverina indray tamin’ny alalan’ny planina lehiben’ny fanavotana . Ireo zavatra rehetra izay very vokatry ny fahotana dia efa voatahiry indray. Tanteraka ny tanjon’Andriamanitra tamin’ny voalohany ny amin’ny famoronany an’izao tontolo izao , satria lasa toerana fonenan’ny voaavotra mandritra ny mandrakizay io toerana io.Rehefa any dia ho “ravoravo ny efitra sy ny tany karankaina, ary ny tanihay mifaly sy mamony tahaka ny lili” Isa. 35:1. “Ny hazo kypreso haniry ho solon’ny sampivato” Isa. 55:13 “Ary ny ambodia hiara-mitoetra amin’ny zanak’ondry; ny leoparda hiara-mandry amin’ny zanak’osy; ..ary ny zazakely no hiroaka azy” Isa. 11:6. “Ary tsy handratra na hanimba eran’ny tendrombohitra masina izy” hoy i Jehovah.

  Zavatra tokana ihany no hotsaroana: ny mpanavotra antsika dia hitondra mandrakizay ireo mariky ny nanombohana Azy teo amin’ny hazo fijaliana ; eo amin’ny lohany naratra, eo amin’ny lanivoany, eo amin’ny tanany sy ny tongony, eny amin’ireny ihany no ahitanasoritra ny vokatry ny asa ratsin’ny fahotana.

 

  Tapitra ny hery mifanandrina. Tsy misy intsony ny fahotana sy ny mpanohitra. Madio izao tontolo izao. Firindrana sy fifaliana iray ihany no heno mitepo ao amin’ilay toerana vaovao malalaka izay noforonina. Hikoriana avy ao amin’ilay namorona izao rehetra izao , ny fiainana sy ny fahazavana ary ny fifaliana, manerana ny fanjakana sy toerana tsy manam-petra; Hatramin’ny atoma kely indrindra ka hatramin’ny fahalebiazan’izao tontolo izao, ny zavatra rehetra, na manana aina na tsy manana aina, ao anatin’ny fahatsarany tsy misy aloka sy ao anatin’ny fifaliany tanteraka, dia samy milaza ny fitiavan’Andriamanitra.