“Fa sombintsombiny ny fahalalantsika, ary sombintsombiny ny faminaniantsika; fa rehefa tonga ny tanteraka, dia tsy hisy sombontsombiny intsony” 1 Kôr. 13: 9,10

Mofon’aina:

  Tokony hijery amim-pinoana ny zavatra ho avy isika ary handray ny teny fikasana nomen’Andriamanitra ny amin’ny fitomboan’ny fahaizana , ny fahaiza-manao ananan’ny olombelona akambana amin’ny fahaizamanao an’Andriamanitra , ary ireo hery rehetra avy amin’ny fanahy dia notarihina hikambana avy hatrany hifandray amin’ilay loharanon’ny hazavana. Mety hifaly isika fa ny zavatra rehetra nampisalasala antsika ny amin’ny fanohanana avy amin’Andriamanitra dia hatao mazava tsara avokoa; ireo zavatra sarotra hazavaina lasa ahitana vahaolana sy fanazavana mazava tsara.

  Rehefa any, izay rehetra, niasa tamin’ny fanahy tsy misy fitiavan-tena dia hioty ny voan’ny asa nataony. Ho jita avokoa ireo vokatry ny fitsipika mahitsy sy ireo asa soa natao rehetra. Hitantsika ety ambonin’ny tany ny sasany amin’izany. Kanefa firifiry amin’ireo vokatry ny asa ambony sy asa tsara natao no aseho amin’ny nanao azy eto amin’ity fiainan’ny tany ity! Firifiry ny asa mafy natao, tsy niharo fitiavan-tena sy tsy nitandroana hasasarana , nataon’ny olona, izay efa mihoatra ny zavatra takany sy fantany! Ireo ray aman-dreny sy mpanabe, matory ao amin’ny torimaso farany, izay mihevitra fa tsy nahomby ary very maina ny asa nataony nandritra ny fiainany; tsy fantany fa ny fahatokiany no namaha ny fatorana namatotra loharanom-pitahiana izay tsy mety ho ritra; amin’ny finoana irery ihany no ahafahany mahita ireo ankizy izay nampiofaniny ho lasa fitahiana sy aingam-panahy ho an’ireo olona mpiara-dia aminy, ary hiverimberina  an’arivoarivo eny ny hery miasa mangina amin’izany. Maro mpiasa mampita hafatra ho an’izao tontolo izao mba ho fampahatanjahana sy fampanantenana ary fampaherezana azy, amin’ny alalan’ny teny izay mitondra fitahiana ho an’ny fo maro any amin’ny tany tsirairay ; saingy vitsy amin’ny vokatr’ireny asa mafy nataony samy irery sy tao anatin’ny haizina ireny, no ho fanatany.

  Faly izy ireo mahafantatra ety an-tany, fa nametraka sahan’asaho amin’ny fanaovana ny tsara. Rehefa any an-danitra dia ho hita avokoa ny zavatra natao sy ny vokatr’izany rehetra izany.

 

  Amin’ireo fanomezana rehetra nomen’Andriamanitra, dia voarakitra any an-danitra ny ezaka natao tamin’ny fitarihana olona, izay tsy narahina fitiavan-tena. Raha adika amin’ny fomba malalaka ny tian’izany hambara dia mijery ireo olona noharenina sy nohamasinina, vokatry ny ezaka nataontsika, mijery hoe inona ireo vokatra nateraky ny fitsipika marina teo amin’ny tantaran’izy ireo- izay no isan’ny fianarana sy valisoan’ny sekolin’ny lanitra.