"Ary izaho Jaona nahita fa indro, ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin'ny vadiny".Apôk. 21:2

Mofon'Aina  :

Indro ilay Jerosalema vaovao, ilay tanàn-dehibe renivohitry ny tany vaovao be voninahitra. "Satroboninahitra eo an-tànan'ny Tompo hianao sy satrok'andriana eo am-pelatànan'Andriamanitrao". "Ny famirapirany dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspy, manganohano toy ny krystaly". "Ary ny firenena maro no handeha amin'ny fahazavana; ary ny mpanjakan'ny tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny". Hoy Jehovah: "Dia ho faly amin'i Jerosalema Aho sy ho ravoravo amin'ny oloko". "Indro, ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olony, ary Izy hitoetra eo amin'ny, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra hitoetra eo aminy, dia ho Andriamaniny". - Isa. 62:3; Apôk. 21:11,24 ; Isa. 65:19 ; Apôk. 21:3.

Tsy hisy "alina" intsony ao amin'ny tanànan'Andriamanitra. Tsy misy olona mila na maniry ho sasatra. Tsy misy faharerahana amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy fanolorana fiderana ho an'ny anarany. Mandritra ny mandrakizay dia ho tsapantsika hatrany ny maraina vaovao mangatsiatsiaka ary mbola lavitra antsika, maharitra mandrakizay koa ny mety hahatanterahan'izany maraina vao izany. "Ary tsy mba mila ny fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy; fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy" - Apôk. 22:5. Ary ny fahazavan'ny masoandro ho soloina famirapiratana tsy manimba ny maso, nefa mbola ambony lavitra sady tsy hay refesina mihoatra noho ny famirapiratan'ny mitatao-vovonana eto amintsika. Mitobaka mameno ilay tanàna masina ny voninahitr'Andriamanitra sy ny Zanak'Ondry, amin'ny alalan'ny fahazavana tsy mety lefy. Mandeha amin'ny andron'ny voninahitra mandrakizay tsy mila ny fahazavan'ny masoandro ireo voaavotra.

Ao amin'ireo fahitana hitan'Ireo Mpaminany, dia voalaza fa ireo izay nandresy ny fahotana sy ny fasana dia hita ankehitriny fa faly manoloana ny Mpanao azy, miresaka malalaka Aminy tahaka ny olombelona miresaka amin'Andriamanitra tamin'ny fiandohana. "Fa mifalia kosa", hoy ny Tompo amin'izy ireo, "sy miravoravoa mandrakizay satria mahary izany Aho; fa, indro, mahary an'i Jerosalema ho fifaliana Aho ary ny olony ho firavoravoana. Dia ho faly amin'i Jerosalema Aho sy ho ravoravo amin'ny oloko; ary ny feo mitomany tsy ho re any intsony, na ny feo mitaraina" - Isa. 65:18,19 (...)

 

Rehefa mijery ireo voaavotra mitoetra ao amin'ny tanànan'Andriamanitra ilay mpaminany, ary hitany fa afaka tamin'ny fahotana sy ny mariky ny ozona izy ireo, dia amim-pifaliana lehibe no hilazany hoe: "Miaraha mifaly amin'i Jerosalema, ary miravoravoa aminy hianareo rehetra izay tia azy; aoka hiara-mifaly aminy tokoa hianareo rehetra izay malahelo noho ny aminy". - Isa. 66:10