"Ary Jehovah ho Mpanjakan’ ny tany rehetra; amin’ izany andro izany dia iray no Jehovah, sady iray no anarany." Zak. 14 : 9

Mofon'Aina:

Ny vokatry ny planin'ny fanavotana lehibe dia ny famerenana indray an'izao tontolo izao ho eo amin'Andriamanitra. Ireo zavatra rehetra very vokatry ny fahotana dia hotehirizana avokoa. Tsy ny olombelona irery ihany fa ny tany rehetra dia havotana avokoa, mba ho toerana mandrakizay hitoeran'ireo olona mpakanto. Niady mafy i Satana nandritra ny 6 000 taona mba hihazona ny fifehezana ny tany. Ankehitriny efa tanteraka ny planin'Andriamanitra tamin'ny voalohany tamin'ny famoronana : "Nefa ny olo-masin’ny Avo Indrindra no hahazo ny fanjakana ary hanana ny fanjakana mandrakizay alaovalo.". - Dan. - 7 : 18.

"Hatramin’ny fiposahan’ny masoandro ka hatramin’ny filentehany No hoderaina anie ny anaran’i Jehovah.". - Sal. 113 : 3. (...) "Mahatoky avokoa ny didiny rehetra ; mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, Fa natao tamin’ny fahamarinana sy ny fahitsiana." - Sal. 111 : 7,8. Homem-boninahitra amin'ny alalan'ny tontolo tsy misy ota Ilay tsangam-bato masina izay nankahalain'i Satana sy nokatsahiny horavana.

Voamarina ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa fanavotana nataon'i Kristy. Hampahafantarina amin'ny maha-Andriamanitra fitiavana Azy, Ilay Andriamanitra, manan-kery tsy misy fetra ary tsy toha. Holavina sy hotoherina ireo fiampangana ataon'i Satana, ary hiseho miharihary ny toetrany. Tsy hahazo laka hipongatra intsony ny fikomiana. Tsy ho tafiditra ao amin'izao tontolo izao intsony ny fahotana. Ary mandritra ny mandrakizay dia ho voaaro tsy ho azon'ny fihemorana ny olona rehetra. Tafakambana amin'ny Mpamorona azy ny mponin'ny lanitra sy ny tany, tamin'ny fanaovana sorona ny tena vokatry ny fitiavana, ary izany dia fifamatorana tsy mety ho rava velively.

Ho tanteraka hatramin'ny farany ny asa fanavotana. Hanjaka lavitra mihoatra noho ny nanjakan'ny fahotana teo amin'ny toerana nanjakany ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny tany izay nambaran'i Satana, fa efa azy, dia tsy vitan'ny hoe havotana fa hindraindraina mihitsy. Homem-boninahitra mihoatra ny tontolo hafa rehetra eo amin'ny tontolon'Andriamanitra ity tany kely misy antsika ity, izay eo ambanin'ny ozon'ny fahotana, ilay takosona mainty teo amin'ny famoronana be voninahitra nataon'Andriamanitra. Tato amin'ity tany ity, izay nisoronan'ny Zanak'Andriamanitra tamin'ny nakany ny toerana maha-olombelona Azy ; teto ihany no niainan'ny Mpanjakan'ny voninahitra ary nijaliany sy namoizany ny ainy - Eto no hametrahana ny tabernakelin'Andriamanitra mba hampitoerana miaraka amin'ny olombelona, amin'ny fotoana hanavaozan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. "Ary nahare feo mahery avy teo amin’ ny seza fiandrianana aho nanao hoe: Indro, ny tabernakelin’Andriamanitra dia eo amin’ny olona, ary Izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho Andriamaniny." - Apôk. 21 : 3. Ary mandritra ny mandrakizay, rehefa mandeha eo amin'ny fahazavan'Andriamanitra ireo olona voaavotra, dia hidera an'Andriamanitra izy ireo noho ny fanomezana lehibe tsy hay lazaina izay nomeny - tsy iza izany fa i Imanoela, "amintsika Andriamanitra".