"Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin'i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy (...) dia hoy izy: Mba mivilia hianareo, tompoko, ho ato an-tanon'ny mpanomponareo, ka mandria anio alina." - Gen. 19:1,2.

(Mifototra amin'ny Gen. 19:1-14)

Mofon’aina :

I Lota, ilay zana-drahalahin'i Abrahama, na dia nisafidy honina tany Sodoma aza, dia nandray avy tamin'i Abrahama ny toe-tsaina tia mampiantrano vahiny. Rehefa nahita ireto vahiny tonga tamin'ny takariva sy nahalala ny loza mety hanjo azy ireo izy, dia niangavy mafy ny hampiantrano azy ireo. Tsy nahoany ny loza mety hihatra amin'ny tenany sy ny ankohonany tamin'ny nanaovany izany. Fahazarany ny niaro ireo olona tandindomin-doza sy nikarakara ireo tsy nanan-kialofana, ary tamin'ny hatsaram-panahiny tamin'ireto vahiny roalahy tsy fantany dia nampiantrano anjely izy. Ireo izay nokasainy harovana no tonga mpiaro azy. Tamin'ny takariva dia notarihiny ho ao an-tokantranony izy ireo ho fiarovana azy; tamin'ny maraina vao mangiran-dratsy dia izy ireo no nitarika azy sy ny ankohonany hivoaka ilay tanàna voaozona. - 32 TFC 6:342.

Tsy nahalala azy roalahy koa izy, fa noho ny fahaizany manaja sy noho ny fahazotoany mampiantrano vahiny, izay samy toetra tsara nampianarin'i Abrahama azy, no nanaovany izany. Raha tsy noho izany toetra soa nahazatra azy izany, dia  niara-maty tamin'ny mponina tao Sodoma koa izy. Firifiry akory moa ny tokantrano, raha nandrindrina ny varavarany tsy hidiran'ny vahiny, no efa nandroaka koa ny iraky ny lanitra, izay nety ho nitondra fitahiana sy fiadanana ary fanantenana ho azy!

Ny asa rehetra, na lehibe na kely, dia mitera-bokatra na ho amin'ny tsara, na ho amin'ny ratsy. Ny fanatanterahana ny adidy izay heverina ho kely sy bitika, na ny fanaovana tsinontsinona izany, dia mety hahazoan-tsoa betsaka na mety hitera-doza lehibe tokoa. Ny zava-madinika mantsy no mampiseho ny tena toetra. Ny asa kely atao isan'andro amin'ny fandavan-tena sy amin'ny hatsaram-panahy no ahazoantsika sitraka eo anatrehan'Andriamanitsika. Tokony tsy hivelona ho an'ny tenantsika ihany isika, fa hivelona koa ho an'ny hafa. Ny asa soa kely matetika, ny fitiava-namana isan'andro, ireny sy ny toy ireny no mitondra fahasambarana ho antsika. Ny finiavana hanana izany no mahatonga ny fiainana ho feno fifaliana sy fitahiana. Ny fanaovana tsinontsinona izany kosa dia miteraka fahavoazana lehibe. - PM, tt. 151,152.