"Ka aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazoanareo izay lazain'ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely, dia ho tonga Ilay ho avy fa tsy hitaredretra".- Heb. 10:36,37.

Mofon'aina:

Mahasoa tokoa ny fiaretana fijaliana nodiavin'Andriamanitra. Efa ela no nampiandrasina ny marina, fa ny famindrampo no miaro ny mpanota.

Kanefa "Fahamarinana sy fitsarana no fanorenan'ny seza fiandrianana". - Sal.92:2 (...) Lasa niharihary ary tsy mihambahamba izao tontolo izao amin'ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Noho ny faharetan'Andriamanitra dia nohitsakitsahan'ny olombelona ny fahefany tamin'izy ireo.

Kanefa misy soritra izay tsy azon'izy ireo dinganina. Efa atomotra ny fotoana ahatratraran'izy ireo ilay fetra tsy azo dinganina izay efa nambara. Eny, fa amin'izao fotoana izao aza dia efa nihoatra ny fetran'ny fiaretan'Andriamanitra ny fijalian'izy ireo, ny fetran'ny fahasoavany, ary ny fetran'ny famindrampony. Hiditra an-tsehatra Andriamanitra mba hanome rariny ny voninahiny manokana, hanafaka ny olony ary hanohitra ny firoboroboan'ny tsy fahamarinana (...)

Amin'izao vanim-potoana anjakan'ny tsy fahamarinana izao dia fantatsika tokoa fa efa tena antomotra ilay fotoan-tsarotra lehibe. Hiditra an-tsehatra Andriamanitra rehefa kely sisa dia hianaka manerana ny tany ny fandikany ny lalàn'Andriamanitra ary amin'ny fotoana hampijaliana sy hiaran'ny fahavoazana amin'ireo vahoakan'Andriamanitra, izay tanterahin'ireo mpiara-belona aminy ihany (...)

"Ary hisy andro fahoriana, izay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany; ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky." - Dan. 12:1. Hangonin'i Kristy ireo zanany, avy any amin'ny trano tery, avy any amin'ny trano bongo, avy any anaty figadrana, avy any amin'ny toerana fanapahan-doha, avy any an-tendrombohitra sy avy any amin'ny tany hay, avy any anaty zohy eto ambonin'ny tany sy ireo lavaka ambanin'ny ranomasina (...) notsarain'ny fitsaran'olombelona ho nanao ny heloka bevava ratsy indrindra ireo zanak'Andriamanitra. Kanefa efa antomotra ny andro hilazana fa "Andriamanitra no Mpitsara". - Sal. 50:6. Ary amin'izay fotoana izay dia hiova ny fanapahan-kevitr'izao tontolo izao. "Ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafa-tondromaso ny olona eny amin'ny tany rehetra". - Isa. 25:8. Homena akanjo fotsy ny tsirairay avy amin'izy ireo (...)

Na inona na inona hazo fijaliana nasaina nozakain'izy ireo, na inona na inona fahaverezana niaretany, na inona na inona fanenjehana nijaliany, eny, fa na dia hatramin'ny namoizany izao fiainana mandalo izao aza, dia homena voninahitra lehibe ireo zanak'Andriamanitra, "Hahita ny tavany, ary ny anarany dia ho eo amin'ny handriny." - Apôk. 22:4