"Raha velona koa aho, hoy Jehovah, ny lohalika rehetra handohalika amiko, ary ny lela rehetra hidera an'Andriamanitra" - Rôm. 14:11

Mofon'aina:

Fa nahoana no navela hitohy nandrindra ny tantaran'ny tany ilay hery mifanandrina? Fa nahoana no tsy notaperina tamin'ny fotoana niandohan'ny fikomiany ny fisian'i Satana? nby anton'izany dia ny mba haharesy lahatra an'izao tontolo izao ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra mikasika ny zavatra tsy maintsy hataony manoloana ny faharatsiana; ny handraisan'ny fahotana ny fanamelohana mandrakizay. Ao amin'ny drafi-panavotana dia misy haavo sy velarany, izay na ny mandrakizay aza tsy maharefy azy, ny zava-mahagaga izay irian'ny anjely ho fantarina. Ny voaavotra irery ihany, amin'ireo voary rehetra noforonina no mahafantatra ny ady amin'ny fahotana, avy amin'ny alalan'ny fanandramana manokana niainany. Niara-niasa akaiky tamin'i Kristy izy ireo, ka na dia anjely aza dia tsy hahavita hiditra ao amin'izany fiarahana noho ny fijalian'i Kristy izany; tsy manana fanandramana ny amin'ny siansan'ny famonjena izy ireo - tsy hisy zavatra mendrika ho an'ny voary tsy nanota amin'izany (...)

"Ary ny ao amin'ny tempoliny samy manao hoe: voninahitra e!" - Sal. 29:9, ary ny hira ataon'ireo voaavotra dia hilaza ny voninahitr'Andriamanitra: "Lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo ô, Andriamanitra Tsitoha; Mahitsy sy marina ny lalanao, ry Mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy hatahotra? Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, Tompo ô? Fa Ianao ihany no masina". - Apôk. 15:3,4

Taitra sy tolagaga ireo ratsy fanahy, nijery ny fanomezana ny satro-boninahitra ho an'ny zanak'Andriamanitra. Hitan'izy ireo eny an-tanany ny vato fisaka misy ny lalàn'Andriamanitra, ireo didy izay nankahalain'izy ireo sy nodikainy (...) efa nohazavaina mazava tsara ankehitriny ireo fahamarinana sy fahadisoana rehetra nitranga nandritra ilay hery mifanandrina, izay naharitra ela. Haseho miharihary ho hitan'ny fahalalan'ny voary rehetra ny vokatry ny fikomiana, ny vokatry ny tsy firaharahana sy ny fanavahana ny didin'Andriamanitra. Haseho ho hitan'izao tontolo rehetra izao ny fiasan'ny didin'i Satana mitaha amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny asan'i Satana ihany no manameloka azy. 

Mijoro amin'ny fahafenoany fa marina sy rariny ary mahitsy ny fahendren'Andriamanitra, sy ny fahamarinany, ary ny fahatsarany. Hita fa amin'ny zavatra rehetra nataony tao amin'ilay hery mifanandrina lehibe dia nataony mba hikatsahany ny zavatra tsara mandrakizay ho an'ny olony sy ny zavatra tsara ho an'izao tontolo izao, izay noforoniny (...). Rehefa hita ireo zavatra rehetra nitranga sy nahatonga ilay hery mifanandrina lehibe, dia hiaraka hiteny amin'ny feo iray izao tontolo izao, izay mahatoky ary mankala ny ratsy, ka hanao hoe: "Mahitsy sy marina ny lalanao, ry Mpanjaka Mandrakizay". - Apôk. 15:3