"Dia ny Fanahin’ny fahamarinana, Izay tsy azon’ izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa hianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo." Jao. 14 : 17

Mofon'aina:

Tsy dia ilaintsika loatra ny ho afaka hamaritra marina ny amin'ny Fanahy Masina. Lazain'i Kristy antsika fa ny Fanahy no Mpananatra, "dia ny Fanahin'ny fahamarinana lzay mivoaka avy amin'ny Ray". Voalaza mazava ny mikasika ny Fanahy Masina fa "tsy hiteny ho Azy lzy" eo amin'ny fitarihana ny olona ho amin'ny marina rehetra. (Jao. 15:26; 16:13).

Zava-miafina ny toetoetry ny Fanahy Masina. Tsy hain'olona hazavaina izany, satria tsy nambaran'ny Tompo taminy. Ny olona izay manana fomba fijery hafahafa dia mety hampiaraka toko sy andininy ao amin'ny Soratra Masina ka hanorina hevitr'olombelona eo ambonin'izy ireny. Ny fanekena ireo fomba fijery ireo anefa dia tsy hampahery ny fiangonana. Mikasika ny zava-miafina toy izany, izay lalina loatra ka tsy mety ho tratry ny sain'olombelona, dia ny mangina volamena.

Voafaritra mazava tsara ao amin'ny tenin'i Kristy ny anjara asan'ny Fanahy Masina : "Ary raha tonga Izy, dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana" Jao. 16:8. Ny Fanahy Masina no mandresy lahatra ny amin'ny fahotana. Raha mamaly ny herin'ny Fanahy Masina izay miasa mangina hamelombelona azy ny mpanota, dia ho voataona ho amin'ny fibebahana izy, ka hifoha ho amin'ny fahatsapana ny maha-zava-dehibe ny fankatoavana izay takin'Andriamanitra.

Ny mpanota mibebaka, noana sy mangetaheta ny fahamarinana no hanehoan'ny Fanahy Masina "ny Zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao". "Izy hankalaza Ahy; fa handray avy amin'ny Ahy lzy ka hanambara izany aminareo", hoy i Kristy. "Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo" - Jao. 16:14; 14:26.

Nomena ny Fanahy mba hiasa ho famelombelomana sy hahatonga ny famonjena notanterahin'ny Mpanavotra antsika hisy vokany. Mitady mandrakariva ny hisarika ny sain'ny olona ho amin'ilay Fanatitra lehibe izay nalao teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary ny Fanahy. Miezaka lzy hamelatra ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, sy hanokatra ireo haren-tsarobidin'ny Soratra Masina eo imason'ny fanahy resy lahatra. - VM, tt. 46,47.