« Ary Jaona nanambara ka nanao hoe: Izaho nahita ny Fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny.-»Jao. 1 : 32

Mofon’aina:

I Kristy no ohatra ho antsika tamin'ny zavatra rehetra. Nisokatra ny lanitra ary nidina avy any an-danitra ny Fanahy Masina, tahaka ny voromailala, ary nitoetra teo Aminy, ho valin’ny vavaka nataony tamin'ny Rainy. Mifandray amin'ny olombelona ny Fanahy Masin’Andriamanitra, ary mitoetra ao am-pon'ireo olona mpankato sy mahatoky. Hahazo fahazavana sy hery ireo olona izay mikatsaka fatratra izany, mba hananany fahendrena hanoherana an'i Satana, ka handreseny amin'ny fotoana hisian'ny fakam-panahy. Natao handresy tahaka ny nandresen'i Kristy isika.

Tamin’ny alalan'ny vavaka mafana no nanombohan'i Jesôsy ny asa nanirahana Azy teo anivon’ny vahoaka, ary asehon'izany ohatra nomeny izany fa ilaina ny mivavaka mba hananana fiainana kristianina feno fahombiazana. Nifandray tsy tapaka tamin'ny Rainy lzy, ary ny fiainany dia maneho amintsika ohatra tonga lafatra izay tokony halaintsika tahaka. Nahafinaritra Azy ny tombontsoan’ny fivavahana, ary hita tamin’ny asany ny vokatry ny fifandraisany tamin’Andriamanitra. Rehefa mandinika ny fiainany isika, dia hitantsika fa rehefa misy fahafahana dia lasa misintaka any amin’ny tendrombohitra Oliva Izy na mandeha mitokana any an-tendrombohitra, ary nanandratra vavaka mafana sy feno faharetana tamin'Andriamanitra. Matetika lzy no manokana alina manontolo mba hivavahana, mialoha indrindra ny niantsoana Azy hanao fahagagana lehibe. Nandritra ireny fotoam-bavaka tamin'ny alina ireny, taorian'ireo asa mafy natao nandritra ny andro, dia tamin'ny fo feno fangorahana no nandefasany ny mpianany hody, handeha hamonjy ny fonenany mba hahafahan'izy ireo miala sasatra sy matory, fa Izy kosa nanandratra vavaka tamin-kafanam-po sy tamin-dranomaso, nitaraina tamin’Andriamanitra ho an'ny taranak’olombelona.

Efa vonona sy niomana ny hanao adidy i Jesôsy, ary efa mafy orina tsara hiatrika fitsapana, noho ny fahasoavan’Andriamanitra izay tonga tao Aminy vokatry ny valim-bavaka nataony. Mila miantehitra amin’Andriamanitra isika mba hahazoantsika fahombiazana eo amin'ny fivelomantsika ilay fiainana kristianina, ary sokafan'ny ohatra nomen’i Kristy eo anoloantsika ny lalana izay mety hahatongavantsika eo amin’ilay loharanon-kery tsy mety ritra, izay hahafahantsika migoka fahasoavana sy hery hanoherana ny fahavalo ary hivoahantsika ho mpandresy. Nanandratra vavaka i Kristy teo amoron'ny ony Jôrdàna, amin'ny maha-solontenan'ny taranak’olombelona Azy, ary ny fisokafan'ny lanitra sy ilay feo nanaiky dia manome toky antsika fa manaiky ny taranak’olombelona Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahamendrehan'ny Zanany Lahy. - ST, 24 Jot. 1893.