"Ary hoy koa Jesosy : Inona no hanoharako ny fanjakan’Andriamanitra? Tahaka ny masirasira izy, izay nalain’ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin’ny koba intelon’ny famarana, mandra-pahazon’ny masirasira azy rehetra." Lio. 13 : 20,21

Mofon'aina:

Asehon'ity fanoharana ity ny herin'ny filazantsara mitsofoka lalina sy mampitovy, izay natao hamolavola ny fiangonana hanahaka an'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fiasana any am-pon'ireo mambra tsirairay. Tahaka ny fiasan'ny masirasira ao amin'ny sakafo, dia toraka izany ihany koa ny fiasan'ny Fanahy Masina ao am-pon'ny olombelona. Trohiny avokoa ny fahaiza-manao sy ny herin'ilay olona, ary tarihiny ny saina sy ny vatana ary ny fanahy mba hanahaka an'i Kristy.

Ao amin'ilay fanoharana dia narotsak'ilay vehivavy tao anatin'ny sakafo ilay masirasira. Nilaina izany mba hoentina hamenoana sy hanampiana ireo zavatra ilaina. Amin'izany no hampianaran'Andriamanitra antsika fa, tsy manana ny toetra manokana hahazoana famonjena amin'ny alalan'ny tenany manokana ny olombelona. Tsy afaka manova ny tenany amin'ny alalan'ny fampiasany ny sitrapony izy. Tsy maintsy raisina ao am-po ny fahamarinana. Tahaka izany no hanatanterahan'ny masirasira avy any an-danitra ny asany. Amin'ny alalan'ilay heriny manova sy mamelombelona dia miteraka fanovana ao am-po izany. Fohazina ny fisainana vaovao, fahatsapana vaovao, tanjona vaovao. Ovana ny saina, ary natao hiasa ireo fahafaha-manao. Tsy fahaiza-manao vaovao no omena ny olona, fa ny fahaiza-manao efa ananany no hamasinina. Hotairina ny saina izay mbola maty hatreto. Tsy vitan'ny olombelona amin'ny alalan'ny herin'ny tenany samy irery anefa izany fiovana izany. Amin'ny alalan'ny Fanahy Masina irery ihany no ahafahana manatanteraka izany. Ny olona rehetra izay hovonjena, na ambony na ambany, na manan-karena na mahantra, dia tsy maintsy milefitra amin'ny fiasan'izany hery izany.

Hita ao amin'ny teny nambaran'i Kristy tamin'i Nikôdemosy izany fahamarinana izany : " Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra (...) Izay ateraky ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy. Aza gaga noho ny nilazako taminao hoe: Tsy maintsy hateraka indray hianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay ihaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny Fanahy" - Jao. 3:3-8.

Rehefa fehezin'ny Fanahin'Andriamanitra ny saintsika, dia ho azontsika ny lesona ampianarin'ilay fanoharana mikasika ny masirasira. Ireo olona rehetra izay manokatra ny fony mba handray ny fahamarinana dia hahatsapa fa fitaovana lehibe ny tenin'Andriamanitra manoloana ny fanovan-toetra. - RH, 25 Jol. 1899.