"Fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay; fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay." Jao. 4 : 14

Mofon'aina:

Tahaka ny drafi-pamonjena izay niantomboka tamin'ny fanomezana ary miafara amin'ny fanomezana, dia tokony hitohy tahaka izany hatrany ny fanatanterahana azy. Ilay toe-tsaina feno fahafoizan-tena, izay nividy ny famonjena ho antsika, ihany, no hitoetra ao am-pon'ny olona rehetra izay lasa mpandray anjara amin'ny fanomezana avy any an-danitra. Hoy ny apôstôly Petera : "Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samy hafa izay an'Andriamanitra." - 1 Pet. 4:10. Hoy i Jesôsy tamin'ny mpianany rehefa naniraka azy ireo lzy : "Efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana" - Mat. 10 : 8. Ho an'izay olona manana fangoraham-po tanteraka ao amin'i Kristy, dia tsy tokony hisy ny fitiavan-tena sy ny fanavakavahana. Izay misotro ny rano velona dia hahita fa "ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay". Ny Fanahin'i Kristy izay ao anatiny dia tahaka ny loharano miboiboika any amin'ny tany hay sy tany karakaina, mikoriana mba hamelombelona ny rehetra, ary mahatonga ireo olona izay efa ho faty hanjary haniry fatratra ny hisotro ilay rano velona.

Ilay toe-panahy feno fitiavana sy fahafoizan-tena izay nitoetra tao amin'i Kristy no nanosika ny apôstôly Paoly tamin'ireo asa maro be nataony. "Ananan'ny Grika sy ny firenena hafa rehetra, ny hendry sy ny tsy hendry, trosa aho" hoy ny apôstôly Paoly. "Eny, izaho, izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra, no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitory amin'ny jentilisa ny haren'i Kristy tsy hita lany" - Efes. 3:8.

Efa nosoritan'ny Tompontsika fa ny fiangonany dia tokony hitaratra amin'izao tontolo izao ny fahafenoana sy ny fahampiana izay hitantsika ao Aminy. Mandray tsy tapaka avy amin'ny fahalalahan-tanan'Andriamanitra isika, ary amin'ny fizaràntsika izany no anehoantsika amin'izao tontolo izao ny fitiavana sy ny fanasoavan'i Kristy. Raha samy somaritaka ny lanitra manontolo, maniraka mpitondra hafatra manerana an' izao tontolo izao, mitondra ny asam-panavotana, ny fiangonan'ilay Andriamanitra velona ihany koa dia tokony hiara-miasa amin'i Jesôsy Kristy. Isan'ilay vatany miafina isika. Izy no lohany, mifehy ny rantsam-batana rehetra. I Jesôsy mihitsy, noho ny famindrampony tsy manam-petra, no miasa any am-pon'ny olombelona, manatanteraka fiovana ara-panahy tena mahagaga tokoa, hany ka talanjona sy faly ny anjely mijery izany. - RH, 24 Des. 1908.