"Ary nisy lela maro mitarehin’ afo niseho taminy, izay nizarazara; ary nipetraka tamin’ izy rehetra isan-olona izany. Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka dia niteny tamin’ ny fiteny maro samy hafa, araka ny nampitenenan’ ny Fanahy Masina azy." Asa. 2 : 3,4

Mofon'aina:

Raha mandinika ny Soratra Masina amin'ny fanahy tony sy mora ampianarina ianao, dia hisy valisoa Iehibe ny ezaka ataonao. "Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an'ny Fanahin'Andriamanitra; fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny Fanahy no amantarana izany" - 1 Kôr. 2:14. Tokony hampiarahana amin'ny vavaka ny fianarana ny Baiboly. Tokony hivavaka tahaka izay nataon'i Davida isika: "Ampahirato ny masoko, mba hahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalànao" Sal. 119 : 18. Tsy misy olona afaka hahafantatra ny tenin'Andriamamtra raha tsy mahazo ny fanazavana avy amin'ny Fanahy Masina. Raha manatona ho eo amin'ny toerana araka ny tokony ho izy eo anoloan'Andriamanitra mantsy isika, dia hamirapiratra amintsika ny fahazavany, amin'ny taratra mazava be.

Izany no fanandraman'ireo mpianatr'i Jesosy voalohany. Ambaran'ny Soratra Masina fa "nony tonga ny Andro Pentekosta, dia teo amin’ ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka nanenika ilay trano niangonany. Ary nisy lela maro mitarehin’ afo niseho taminy, izay nizarazara; ary nipetraka tamin’ izy rehetra isan-olona izany. Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka dia niteny tamin’ ny fiteny maro samy hafa, araka ny nampitenenan’ ny Fanahy Masina azy." - Asa. 2 : 1-4. Vonona ny hanome antsika fitahiana mitovy amin'izany Andriamanitra, rehefa tena mikatsaka izany fatratra isika.

Tsy nohidin'Andriamanitra tsy akory ny fitahirizam-pitahian'ny lanitra rehefa avy nandrotsaka ny Fanahiny tamin'ireo mpianatra voalohany Izy. Azontsika atao ihany koa ny mandray amin'ny fahafenoany izanv fitahiany izany. Feno ny harem-pahasoavany ny Lanitra, ary afaka mangataka izay zavatra rehetra efa nampanantenain'Andriamanitra izay rehetra manatona Azy amin'ny finoana. Raha tsy manana ny heriny isika, dia ny fitsilamodamohantsika sy ny tsy firaharahantsika ary ny hakamoantsika no anton'izany. Andeha isika hiala avy amin'izany fomba amam-pitsipika arahina sy fahafatesana izany. [...] - RH, 4 Jona 1889.