"Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra izy." Jao. 3 : 5 

Mofon'aina :

Tsy maintsy "hateraka indray" isika, mba ho azo ekena ny fanompoana an'Andriamanitra ataontsika. Tsy maintsy avela ny toe-potsika efa ao anatintsika rahateo izay mifanohitra amin'ny Fanahin'Andriamanitra. Tsy maintsy ovàna ho lehilahy sy vehivavy vaovao ao amin'i Kristy isika. Tsy maintsy manome toerana ho an'ny fiainam-baovao, ilay fiainantsika taloha, izay mbola tsy nohavaozina - fiainana feno fitiavana, mahatoky, manana finiavana hankato. Moa ve ianao mihevitra fa tsy ilaina ny fiovana tahaka izany mba hidirana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ? Henoy ny tenin'ny Mpanjakan'ny Lanitra : "Tsy maintsy hateraka indray hianareo." - Jao. 3 : 7. "Raha tsy miova hianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy hianareo." - Mat. 18 : 3. Tsy afaka ny hanompo an'Andriamanitra araka ny tokony ho izy isika raha tsy tanteraka io fiovana io. Tsy hahomby ny asantsika ; ny drafitra avy eto an-tany no hoentina ; afo tsy izy, manala baraka an'Andriamanitra, no hatolotra. Tsy ho masina ny fiainantsika ary tsy hisy fifaliana, feno tebiteby sy hasosorana.

Amin'ny alalan'ny asa mahomby tanterahin'ny Fanahy Masina irery ihany no hahafahana manantanteraka ny fiovam-po izay haseho amin'ny alalan'ny fahateraham-baovao. Izany irery ihany no afaka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahadiovana. Raha toa ka azo atao ny mamolavola sy mamboatra ny fontsika, dia ho azontsika atao ny mamantatra ny toetoetry ny fanjakan'Andriamanitra ary ho tsapantsika ny filantsika fiovana izay tsy maintsy atao mialoha ny hahazoantsika alalana hiditra ao amin'io fanjakana io. [...] Amim-panetren-tena sy amin'ny fo torotoro no tsy maintsy hangatahantsika amin'ny Raintsika izay any an-danitra hoe : "Amorony fo madio aho, Andriamanitra ô; ary havaozy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko." - Sal. 51 : 10. "Hateraka indray" isika rehefa mandray fahazavana avy an-danitra sy miara-miasa amin'ireo mpandraharahan'ny lanitra, ary ho afaka amin'ny fahalotoan'ny fahotana amin'ny alalan'ny herin'i Kristy.

Tonga teto amin'ny tontolo misy antsika i Kristy satria hitany fa very tsy nanana ny endrika sy ny toetran'Andriamanitra intsony ny olombelona. Hitany fa lasa nanalavitra ny lalan'ny fiadanana sy ny fahadiovana ny olombelona, ka raha avela amin'izao dia tsy hahita ny lalana hiverenany. Tonga Izy, nitondra famonjena feno sy tanteraka, ary hanova ny fo vatontsika ho lasa fo nofo, hanova ny fo vatontsika ho lasa fo nofo, hanova ny toetrantsika mpanota hitovy amin'ny toetrany, ka amin'ny maha-mpandray anjara amin'izany toetran'Andriamanitra izany antsika, dia mety ho mendrika ny hiditra ny lapan'ny lanitra isika. - YI, 9 Sep. 1897.