"Ary toy izany koa, ny Fanahy no mamonjy ny fahalementsika : fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika ; fa ny Fanahy no mifona amin’ny fitarainana tsy azo tononina." Rôm. 8 : 26

Mofon'aina :

Manonona ireo vavaka rehetra vokatry ny fo ny Fanahy Masina. Nampahafantarina ahy fa amin'ny vavaka fanelanelanana rehetra ataoko dia manalalana ho ahy sy ho an'ny olo masina rehetra ny Fanahy ; fa ny fanelanelanana izay ataony dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy mifanohitra amin'ny sitrapony velively. "Fa iza no olona mahalala ny ao am-pon’ olona, afa-tsy ny fanahin’ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny ao am-pon’Andriamanitra afa-tsy ny Fanahin’Andriamanitra ihany." 1 Kor. 2 : 11.

Raha ampianarin'Andriamanitra isika, dia hivavaka mifanaraka amin'ny sitrapony izay efa nasehony, ary hilefitra amin'ny sitrapony izay tsy fantatsika. Tokony hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fangatahantsika, miantehitra amin'ilay Teny sarobidy, ary mino fa tsy ho an'ny mpianany irery ihany no nanoloran'i Kristy ny tenany. Izao ny voalazan'ny Soratra Masina : "Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nanisy fofon'aina, ka hoy Izy taminy : Raiso ny Fanahy Masina." - Jao. 20 : 22.

Miandry ny hanisy fofonaina ao amin'ny mpianany rehetra i Jesosy, sy hanome azy ireo torohevitra ny amin'ny fanamasinan'ny Fanahiny, ary hamindra ireo hery miasa mangina mahavelona avy ao Aminy ho ao amin'ny olony. Ary tiany ho fantatr'ireo olony ireo fa manomboka izao dia tsy afaka manompo tompo roa izy ireo. Tsy azo zarazaraina ny fiainan'izy ireo. Hiaina ao anatin'ireo olombelona miasa ho Azy i Kristy, hiasa amin'ny alalan'ny fahaiza-manao ananan'izy ireo, ary hanao fihetsika amin'ny alalan'ny fahafaha-manaon'izy ireo. Tsy maintsy ampileferina amin'ny sitrapon'i Jesosy ny sitrapon'izy ireo, tsy maintsy miara-miasa amin'ny Fanahin'i Jesosy izy ireo, ka tsy izy ireo intsony no velona fa i Kristy no velona ao anatiny. Tian'i Kristy horaketina ao anatin'izy ireo ilay fomba fisainana izay maneho fa tamin'ny nanomezan'i Kristy ny Fanahy Masina dia nomeny ireo olony ny voninahitra, izay nomen'ny Ray Azy, ka mba ho iray ihany Izy sy ny olony ao amin'Andriamanitra. Tsy maintsy milefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny lalantsika sy ny sitrapontsika, noho ny fahafantarantsika fa masina sy marina ary tsara izany. - ST, 3 Okt. 1892.