"Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra." Rom. 8 : 14.

Mofon'aina :

Nijoro teo anivon'ny olona tamin'ny maha-Tenin'Andriamanitra Azy i Kristy. Niteny tahaka ny olona manana fahefana Izy, niresaka tamin'ny olona tamin'ny fomba fiteny hentitra, izay nitaky finoana sy fankatoavana tsy voalaza mivantana. Isika, amin'ny maha-olombelona antsika, dia nampifototra ny finoantsika teo amin'ireo fitsipika voalaza ao amin'ny Teniny. Nivoady isika fa hitondra fo sy saina ho amin'ny fankatoavana ilay Teny velona, ary hanaraka ilay teny hoe "izao no lazain'i Jehovah."

Miankina amin'ny rohim-pihavanantsika amin'i Kristy sy amin'Andriamanitra ny fanantenantsika rehetra amin'izao vanim-potoana izao sy amin'ny vanim-potoana ho avy. Milaza teny hentitra ny apôstôly Paoly hanamafisana ny finoantsika eo amin'izay lafiny izay. Izao no lazainy amin'ireo izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra, ary itoeran'ny fahasoavan'i Kristy ny fony : "Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ ny fanahintsika fa zanak’ Andriamanitra isika. Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’ i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa." - Rôm. 8:16,17. "Fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana ho amin’ ny tahotra indray hianareo, fa nandray ny fanahin’ ny zanaka natsangana, izay iantsoantsika hoe: Aba, Ray ô." - and. 15.

Miantso antsika i Kristy mba hiala amin'izao tontolo izao ary hisaraka aminy. Antsoina isika mba hiaina fiainana masina, ka ny fontsika ho voasarika ho eo amin'Andriamanitra mandrakariva, ary hanana ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainantsika, izay mitoetra maharitra eo amintsika. Ny tena mpino marina an'i Kristy dia haneho fa ao am-po ny fahasoavan'ny fitiavany. Tao am-pontsika izay tafasaraka tamin'Andriamanitra fahiny, indro ankehitriny fa misy fiaraha-miasa Aminy ; tao amin'izay nisehoan'ny toetra ara-nofo fahiny, indro ankehitriny fa ahitana ny toetran'Andriamanitra.

Natao ho lasa mpiasan'ny fahamarinana ny olon'i Kristy, mikatsaka mandrakariva an'Andriamanitra, mpanantanteraka tsy tapaka ny sitrapon'Andriamanitra. Hahatonga azy ireo ho tanteraka ao amin'i Kristy izany. Hasehon'izy ireo amin'ny anjely sy amin'ny olona ary amin'ny tontolo tsy lavo fa ny fiainan'izy ireo dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary olona mahatoky miraikitra amin'ny fitsipiky ny fanjakany izy ireo. Ny Fanahy Masina, izay mitoetra ao am-pon'izy ireo amin'ny alalan'ny finoana, no hitondra azy ireo hikambana amin'i Kristy sy amin'izy samy izy, ary hamokatra ao anatin'izy ireo ilay voa sarobidin'ny fahamasinana. - RH, 19 Aog. 1909.