Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary Izy ato amintsika, dia ny nanomezany antsika ny Fanahiny.1 Jao. 4:13.

Mofon'aina : 

Na dia tsy afaka mahita ny Fanahin'Andriamanitra aza isika, dia fantatsika fa ny olona izay maty tao amin'ny fandikan-dalàna sy ny fahotana dia lasa resy lahatra sy miova fo rehefa iasany. Ny mpiloka, ny mpimamo, ireo vetaveta, dia miova lasa olona maotina sy mahono-tena ary madio. Ireo olona mpikomy sy be di-doha miova lasa olona malemy fanahy sy manahaka an'i Kristy. Rehefa mahita ireny fiovan-toetra ireny isika, dia azontsika antoka fa ilay herin'Andriamanitra manova ny fo dia nanova ilay olona manontolo. Tsy hitantsika ny Fanahy Masina, fa hitantsika kosa ny porofo maneho ny asany eo amin'ny fiovan'ny toetran'ireo mpanota mafy fo sy kirina.Toy ny rivotra mitsoka amin'ny heriny eny amin'ny hazo mijoalajoala, ka mandavo azy ireny, tahaka izany ihany koa ny Fanahy Masina, izay afaka miasa any am-pon'ny olombelona, ary tsy misy olombelona afaka mametra ny asan'Andriamanitra.

 Miseho amin'ny fomba maro samy hafa amin'olona maro samy hafa ny Fanahin'Andriamanitra. Ny olona hetsehin'io hery io dia hangovitra eo anoloan'ny Tenin'Andriamanitra. Ho lalim-paka ny faharesen-dahatra ao anatiny, hany ka hifofofofo toy ny rivomahery sy toa hitroatra ao am-pony ny fihetseham-po,hany ka hiankohoka eo ambanin'ny herin'ny fahamarinana mandresy lahatra ny vatany manontolo.Rehefa milaza famelan-keloka ho an'ireo fanahy mibebaka ny Tompo, dia ho feno hafanam-po izy, feno fitiavana an'Andriamanitra, feno fahatsoram-po sy hery,ary Ilay Fanahy mahavelona, izay noraisiny dia tsy ho azo roahina.Ao aminy i Kristy, Ilay loharano miboiboika mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay.Ho lalim-paka sy miredareda tahaka ny fahakiviany sy ny fanaintainany taloha ny fitiavana tsapany. Mitovy amin'ny loharano amin'ny lalina lehibe, izay vaky, ny fanahiny, ary hipololotra avy ao aminy ny fisaorana sy ny fiderana, ny fankasitrahany sy ny fifaliany, mandrapanenon'ny hiram-piravoan'ireo lokangan'ny lanitra. Manana tantara holazaina izy, kanefa tsy amin'ny fomba voafaritra mazava; sy efa mahazatra, sy manaraka fombafomba. Fanahy voavidy tamin'ny fahamendrehan'i Jesôsy Kristy izy, ary ny tenany manontolo dia mientanentana noho ny fahatsapany ny famonjen'Andriamanitra. - RH, 5 May 1896.