Ao aminy koa hianareo, rehefa renareo ny tenin’ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo,eny, ao aminy koa hianareo, rehefa nino, no nasiana tombo-kase tamin’ ny Fanahy Masina araka ny teny fikasana. Efes. 1:13.

Mofon’aina :

Amin'ny alalan'ny fiasan'ny Fanahin'Andriamanitra lalina,dia nosokafako teo anoloako ny toetoetry ny asan'ny famangian'ny Fanahin'Andriamanitra. Nosokafako teo anoloako ny loza holalovan'ny fanahy izay notsidihiny; ao aoriandriana ao mantsy, dia hiatrika famelezana mafy avy amin' ny fahavalo izy ireo, izay hanery ny fakam-panahiny eo amin'izy ireo, mba tsy hampisy vokany ny asan' ny Fanahin'Andriamanitra, ka hahatonga votoatim-pahamarinana naseho sy noporofoin'ny Fanahy Masina, tsy tokony hanadio sy hanamasina ireo olona izay nandray ny fahazavan'ny lanitra, ary vokatr'izany, dia hahatonga ny filazana fa tsy tokony hoderaina ao anatin'izy ireo i Kristy. Hiova lasa hitovy amin'ny fahamaizinana arapanahy ilay fotoan'ny Fahazavana lehibe ara-panahy, raha toa ka tsy tiavina sy ampiasaina amim-pahamasinana io fahazavana io. Hisinda sy halazo hiala ao antsaina ny fiheverana efa napetraky ny Fanahin'Andriamanitra, raha toa ny olombelona ka tsy mankafy izany fiheverana masina izany, sy mitoetra eo amin'ny tany masina.

Tsy maintsy mijoro eo amin'ny loharanon'Andriamanitra ireo olona izay mandroso eo amin'ny fahalalana ara-panahy, ary miverimberina misotro eo amin'ny fantsakan'ny famonjena, izay nosokafana tamimpahasoavan-dehibe ho azy ireo. Tsy mahazo miala velively eo amin'ilay loharano famelombelomana izy ireo; kanefa rehefa manana fo vontom-pankasitrahana sy vontom-pitiavana izy ireo, amin'ny fanehoany ny fahatsarana sy ny fangoraham-pon'Andriamanitra, dia tsy maintsy mpandray anjara amin'ilay rano velona izy ireo (...)

 "Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita Ahy ihany hianareo, nefa tsy mino" - Jao. 6:36. Efa tanteraka ara-bakiteny izany tamin'ny zava-nitranga tamin'ny olona maro; satria nomen'ny Tompo fahalalana lalina kokoa mikasika ny fahamarinana, ny toetrany be famindrampo, sy fangorahana ary fitiavana, izy ireo; kanefa taorian’ny nanazavana azy tahaka izany, dia nihodina tamin'ny Tompo ho amin'ny tsy finoana izy ireo. Hitan'izy ireo ny fiasan'ny Fanahin'Andriamanitra tamin'ny fomba lalina; fakam-panahin'i Satana fetsifetsy, izay ho tonga hatrany aorian' ny fotoanan'ny fifohazana, dia tsy nahavita nanohitra sy niaritra hatramin'ny rany ireto olona ireto, tsy nahavita niady tamin'ny fahotana; ary ireo izay nety ho nijoro teo amin'ny tany mety hahazoana vahana, raha toa ka nampiasainy araka ny tokony ho izy ilay fahazavana sarobidy nananany, dia resin'ny fahavalo. Tokony hitaratra amin'ny hafa ilay fahazavana nomen' Andriamanitra azy izy ireo; tokony hiasa sy hanao zavatra mirindra amin'ny fampahafantarana masina mikasika ny Fanahy Masina izy ireo; ka rehefa tsy nanao izany izy ireo dia lasa nijaly tao amin'ny faharesena. - RH, 30 Jan. 1894.Efes. 1:13.