Ary aza mampalahelo ny Fanahy Masin’Andriamanitra, izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin’ ny andro fanavotana. Efesiana 4:30

Mofon’aina :

Tiako raha tsaroan'ireo anadahiko sy ireo rahavaviko rehetra fa tena zavatra goavana tokoa izany hoe mampalahelo ny Fanahy Masina izany ; Ary mampalahelo raha mikatsaka ny hiasa amin'ny herin'ny tenany manokana ny olombelona, ary mandà tsy hiditra ao amin'ny fanompoana ny Tompo satria mavesatra loatra ny hazo fijaliana na lehibe loatra ny fandavana ny tena. Mikatsaka ny hitoetra ao amin'ny fanahy tsirairay ny Fanahy Masina. Raha toa ka ampandrosoina, tahaka ny vahiny enin-kaja izy, izay rehetra mandray Azy dia hatao tanteraka ao amin'i Kristy; hofaranana ny asa tsara izay efa natomboka; fisainana masina, fitiavana avy any andanitra, ary asa mitovy amin'ny asan'i Kristy no haka ny toeran'ireo fisainana maloto, sy ireo fihetseham-po feno fahavetavetana, ary ireo fihetsika arahina fikomiana.

Mpampianatra avy any andanitra ny Fanahy Masina. Raha mandray ireo lesona omeny isika, dia ho hendry ho amin'ny famonjena. Kanefa mila miambina tsara ny fontsika isika; satria matetika hadinontsika ireo torolalana avy any an-danitra, izay noraisintsika, ka lasa mandeha araka ny fironan'ny saintsika, izay tsy nohamasinina, isika. Tsy maintsy miady ilay ady ataony amin'ny tenany manokana ny olona tsirairay. Raiso ny fampianarana omen'ny Fanahy Masina. Raha toa ka tanteraka izany, dia haverimberina hatrany hatrany ireo fampianaran'ny Fanahy Masina mandra-pahatonga ireo fiheverana haneho fitarihana ho eo amin'ilay vatolampy mandrakizay.

Efa novidin'Andriamanitra isika, ary manolotra seza fiandrianana ho an'ny fo tsirairay izy. Tsy maintsy fehezin'Andriamanitra ny saintsika sy ny vatantsika; ary tsy maintsy ampanekena tanteraka ny zavatra ambony takin'ny Fanahy ireo fahazarana efa ao anatintsika rahateo sy ny hatendan-kanina. Tsy afaka miantehitra amin'ny tenantsika isika eo amin'ity asa ity. Tsy hanana fiarovana isika amin'ny fanarahana ny torolalantsika manokana. Tsy maintsy manavao sy manamasina antsika ny Fanahy Masina. Ary tsy misy asa tapany mihitsy eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ireo izay milaza fa manompo an'Andriamanitra nefa mampanaram-po ny filàna efa ao anatiny rahateo, dia hitarika ny fanahy ho amin'ny lalan-diso. Hoy i Kristy: "Tiava an'i Jehovah Andriamanitra: amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra" - Mat. 22:37. "Ataovy izany, dia ho velona hianao" - Lio. 10:28. - MR, b. 18, tt. 47,48.