Mifototra amin'ny Mat. 26:14-30 sy ny Jao. 13:1-17.

"Ny Zanak'olona dia mandeha tokoa araka izay nanoratana Azy, nefa lozan'izay olona hahazoana ny Zanak'olona hatolotra tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. "- Mat. 26:24.

Mofon’aina :

Tsy nisy fantatry ny mpianatra ny mikasika ny fikasan'i Jodasy. Jesosy irery no afaka namaky ny tsiambaratelony. Tsy nanala sarona azy anefa Jesosy. Nangetaheta ny fanahiny Jesosy. (...) Niantsoantso ny fony nanao hoe: "Ahoana no ahafoizako anao?" Tsapan'i Jodasy ny hery manerin'io fitiavana io. Raha sendra nanasa ireto tongotra maloto ny tanan'ny Mpamonjy, ka namafa azy tamin'ny lamba famaohana, dia nangitakitaka ihany ny fon'i Jodasy ary voatosika teto sy teroa hiaiky ny helony. Tsy te-hanetry ny tenany izy anefa. Nanamafy ny fony tsy hibebaka izy; koa nifehy azy indray ny fihetsehampo fahiny, izay navela fotoana fohy. Tafintohina izao i Jodasy noho ny fihetsik'i Kristy nanasa ny tongotry ny mpianany. Raha afaka hanetry tena ambany toy izao Jesosy, hoy ny eritreriny, dia tsy afaka ny ho mpanjakan'Isiraely Izy. Levona ny fanantenana rehetra ny amin'izay ho voninahitr'izao tontolo izao eo amin'ny fanjakana ara-nofo. Resy lahatra i Jodasy fa tsy misy na inona na inona ho atao amin'ny fanarahana an'i Kristy. (...) Nanana demonia izy, ka nanapa-kevitra fa hanatanteraka ny asa efa nekeny hatao amin'ny famadihana ny Tompony. — IFM, t. 694

Nanatrika ilay fanompoam-pivavahana sakramenta i Jodasy mpamadika. Noraisiny avy tamin'i Jesosy ny tandindon'ny tenany vakivaky sy ny rany nijininika. Reny ny teny hoe: "Izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy". Raha nipetraka teo izy, teo anatrehan'ny Zanak'ondrin'Andriamanitra mihitsy, dia nieritreritra lalina ny fikasany maizina ilay mpamadika, ary nankamamy ny eritreriny maloto, feno valifaty. — IFM, t. 705

Noporofoin'i Jesosy ny maha-Andriamanitra, tamin'ny Paska, tamin'ny nampibaribariany ny fikasan'ilay mpamadika. Noraisiny tamim-pitiavana ho anisan'izay nandray ny fanompoana natao tamin'ny mpianatra izy. Tsy noraharahainy anefa ny antso faran'ny fitiavana. Tapaka tamin'izay ny antso momba an'i Jodasy, koa ny tongotra izay nosasan'i Jesosy, no nandeha hanao ny asan'ny mpamadika. — IFM, t. 772

Mandra-panaovany io dingana io dia tsy mbola nihoatra ny hahazoany mibebaka i Jodasy. Nefa rehefa niala tsy ho eo anatrehan'ny Tompony sy ny mpianatra namany kosa izy, dia noraisiny ny fanapahan-kevitra farany. Nihoatra ny fetra izy. — IFM, t. 706

Firy ny olona tahaka an'i Jodasy ankehitriny ka mamadika ny Tompony? — SDABC, b. 5, t. 1102.