"Ny Anjelin 'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy ka mamonjy azy." — Sal. 34:7.

Mofon'aina :

Ny fanandramana nataon'i Filipo, notarihin'ny anjely avy any an-danitra handeha ho any amin'ny toerana hihaonany amin'ny olona mitady ny fahamarinana; ny fanandraman'i Komelio, novangian'ny anjely nitondra hafatra avy amin'Andriamanitra; ny fanandraman'i Petera, tao an-tranomaizina sy nomelohina ho faty, notarihin'ny anjely ho amin'ny toerana azo antoka, ireo rehetra ireo dia samy maneho avokoa ny maha-ety ny firaisan'ny lanitra sy ny tany.

Tokony hitondra tanjaka sy herim-po ho an'ny mpiasan'Andriamanitra ny fitantarana ireny famangiana ataon'ny anjely ireny. Tahaka ny tamin'ny andron'ny apostoly koa, ankehitriny dia mifamezivezy mitety ny tany amin'ny sakany sy ny lavany ny mpitondra hafatra avy any an-danitra, miezaka ny hampionona ny mijaly, hiaro ny tsy mety mibebaka, hahazo ny fon'ny olona ho an'i Kristy. Tsy afaka hahita azy ny tenantsika, nefa miaraka amintsika izy na dia izany aza, mitarika, manoro hevitra, miaro.

Manjary akaiky ny tany ny lanitra amin'ny alalan'io tohatra mifono zava-miafina io, izay tafaorina mafy eto an-tany ny fotony, ary ny zana-tohatra farany mahatratra ny seza fiandrianan'ny Tsy voafetra. Miakatra sy midina mandrakariva amin'io tohatra mamirapiratra sy manjelanjelatra io ny anjely, mitondra ny vavaky ny sahirana sy ny tra-pahoriana ho an'ilay Ray any ambony, ary mitondra fitahiana sy fanantenana, herim-po sy fanampiana ho an'ny zanaky ny olona. Mamorona rivo-piainan'ny lanitra manodidina ny fanahy ireo anjelin'ny mazava ireo, ka manandratra antsika ho any amin'ny tsy hita sy ny mandrakizay. Tsy afaka hahita ny bikany isika amin'ny masontsika ara-nofo (...) Ny sofina ara-panahy ihany no afaka mandre ny firindran'ireo feo avy any an-danitra. (...)

Irahin'Andriamanitra ny anjeliny hamonjy ireo nofidiny ho afaka amin'ny antambo, hiaro azy amin'ny "areti-mandringana mandeha amin'ny maizina" sy "ny fandringanana mandripaka amin'ny mitataovovonana". Impiry impiry no miteny amin'ny olona tahaka ny olona miteny amin'ny sakaizany ny anjely, ka mitarika azy ho eo amin'ny toerana azo antoka. Impiry impiry ireo teny fampaherezana ataon'ny anjely no nanavao ireo fanahy mitanondriky ny olona mahatoky ka mitondra ny sainy ho ambonin'ny zavatra eto an-tany, ary mahatonga azy hibanjina amin'ny fmoana ny fitafiana fotsy, ny satro-boninahitra, ny sampan-drofian'ny fandresena, izay horaisin'ny mpandresy rehefa manodidina ilay seza fiandrianana fotsy lehibe izy. —VM, tt. 134,135.