(Mifototra amin'ny Asa. 9:1-9)

"Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy; dia lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana hianao no manenjika Ahy?" - Asa. 9:3,4.

Mofon'aina :
Nikambana tamin'ny finoana sy ny fanandraman'ireo mpianatra galileanina izay niaraka tamin'i Jesôsy ho fitoriana ny filazantsara ny tanjaka mivaivay sy ny hery ara-tsaina nananan'ny raby anankiray tao Jerosalema. Teraka tao amin'ny tanàna jentilisa iray izy, ary mizaka ny zom-pirenena romanina; Jiosy izy, tsy noho ny firazanana ihany, fa noho ny fanabeazana azony nandritra ny androm-piainany, sy ny fitiavany ny tanindrazany, ary ny finoana ara-pivavahana hazoniny. Nobeazin'ny raby nalaza indrindra tany Jerosalema izy, ary nampianarina ny lalàna sy ny lovantsofin'ny razambeny, niombona tamin'ny rehareha sy ny hevitra mibahana nananan'ny fireneny izy. Tsy iza izany fa, i Saoly avy any Tarsosy. Mbola tanora izy dia efa lasa mambran'ny Sinedriona nohajaina. Noraisiny toy ny lehilahy manana hoavy tsara izy, mpiaro mafana fo ny finoana fahiny.

Natao ankilabao ka nosoloina hevitr'olombelona ny tenin'Andriamanitra tao amin'ireo sekoly ara-teolojia tany Jodia; norobain'ny fanazavana sy ny fampianarana voatolotry ny raby ny heriny. (...) Nankahala mafy ny Romanina mpampahory azy izy, ireo ka nankamamy ny fahatapahan-kevitra lalina ny hamerina indray ny fiandrianam-pireneny amin'ny alalan'ny fitaovam-
piadiana. Nankahalainy ary novonoiny ireo mpanara-dia an'i Jesôsy, izay nitondra hafa-piadanana nifanohitra tanteraka tamin'ny teti-dratsy nateraky ny firehetam-pony. I Saoly no iray amin'ireo mpandray anjara feno fangidiana sy tsy mifaditrovana indrindra teo amin'io fanenjehana io. (...)

Nanova ny fizotran'ny fiainany iray manontolo ny fahitana momba ilay Iray Voahombo, raha teny am-bavahadin'i Damaskosy izy. Lasa mpianatra ilay mpanenjika, ary lasa mpianatra ilay mpampianatra. Ireo andro vitsy nitoerana samirery tao anatin'ny haizina tany Damaskosy dia tahaka ny taona maro teo amin'ny fanandramana niainany. Ny Soratra Masina ao amin'ny Testamenta Taloha voarakitra tao amin'ny fitadidiany no votoatin'ny fianarany, ary i Kristy no mpampianatra azy. - Ed, tt. 64,65

Tsy nihevitra i Paoly fa nanao sorona goavana izy raha nanakalo ny maha-Fariseo azy tamin'ny filazantsaran'i Jesôsy Kristy. (...) Rehefa hitan'i Paoly fa teo amin'ny lalan-diso izy, dia lasa izy nikambana tamin'ny olona izay noheveriny fa tsy maintsy hofongoriny tsy ho eto amin'ny vohon'ny tany, araka ny fahazavana noraisiny avy tamin'Andriamanitra. (...) Nampianatra an'i Kristy izy, niaina ny fiainan'i Kristy, ary maty maritiora noho ny amin' i Kristy. - Ms 41, 1894.