(Mifototra amin'ny Asa. 9:10-22)

"Mitsangana, ka mankanesa ho any an-tanàna, dia holazaina aminao izay mety hataonao" - Asa. 9:6.

Mofon'aina :

Hitantsika ao amin'ny fiovam-po mahatalanjona nitranga teo amin'i Paoly ny hery mahagaga ananan'Andriamanitra. (...) Naneho ny tenany tamin'i Paoly i Jesôsy, izay nankahalainy sy nohamavoiny indrindra ambonin'ny anarana rehetra ny anarany, mba hampitsaharana ny asa ratsiny, na dia nataony tamim-pahatsorana aza izany, mba hahafahany manova io fitaovana tsy misy antenaina io ho fanaka voafidy hitondra ny filazantsara any amin'ny Jentilisa. (...) Nanaisotra ny fahitan'i Paoly ny fahazavan'ny famirapiratana avy tany an-danitra; saingy tsy naverin'i Jesôsy, ilay Mpanasitrana Lehibe ny jamba, tamin'ny laoniny izany. Novaliany tamin'ireto teny ireto ny fanontanian'i Paoly: "Mitsangana, ka mankanesa ho any an-tanàna, dia holazaina aminao izay mety hataonao". Tsy hoe afaka nanasitrana an'i Paoly tamin'ny fahajambany fotsiny ihany i Jesôsy, fa afaka namela ny helony sy nilaza taminy ny andraikiny koa tamin'ny alalan'ny famelabelarana ny fizotran'ny fiainany amin'ny hoavy. Avy eo amin'i Kristy no hikorianan'ny hery sy ny fahasoavana rehetra, saingy tsy nampandaloviny fanandramana ivelan'ny fiangonany izay niorina vao haingana teto an-tany i Paoly.

Nahazendana sy nahavery hevitra an'i Paoly ny fahazavana mahagaga nomena azy tamin'io fotoana io. Nampileferina tanteraka izy. Tsy vitan'ny olombelona ny manatanteraka io ampahany amin'ny asa io ho an'i Paoly, saingy mbola nisy asa tsy maintsy hovitaina, izay azon'ny mpanompon'i Kristy tanterahina. Notarihin'i Kristy tany amin'ireo masoivohony tao amin'ny fiangonana izy mba hahafantarany misimisy kokoa ny andraikitra miandry azy. Tahaka izany no anomezany fahefana sy lalana ho an'ny fiangonana nalaminy. I Kristy no nanao ny asam-panambarana sy fandresena lahatra, ka ao anatin'ny toe-javatra hahafahany mianatra amin'ireo izay notendren'Andriarnanitra hampianatra ny fahamarinana i Paoly ankehitriny. Notarihin'i Kristy ho any amin'ny mpanompo nofidiny i Paoly, ka nampifandray azy amin'ny fiangonany amin'ny alalan'izany. Ireo oIona izay nokendren'i Paoly haringana mihitsy no ho mpampianatra azy ao amin'ny fivavahana izay nohamavoiny sy nohenjehiny. (...)

Nisy anjely nirahina nankany amin'ny Ananiasy, izay nanome toromarika azy mba handeha any amin'ny trano iray izay nivavahan'i Saoly mba hahazoany ny toromarika ny amin'ny zavatra hataony manaraka. (...) Nikasika ny masony teo amin'ny toeran'i Kristy i Ananiasy mba hahitan'izany indray; naninjitra ny tanany teo aminy teo amin'ny toeran'i Kristy izy, nivavaka tamin'ny anaran'i Kristy, dia nandray ny Fanahy Masina i Saoly. TFC, b. 3, tt. 429-433.