(Mifototra amin'ny Asa. 17:15-33 ka hatramin'ny Asa.18:4)

"Fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesôsy indrindra fa Izy voahombo tamin'ny hazo fijaliana; (...) ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona, fa tamin'ny fanehoan'ny Fanahy sy ny hery" - 1 Kôr. 2:2,4.

Mofon'aina :

Efa fomba fanaon'i Paoly ny manao lahateny amin'ny fitoriana ataony. Lehilahy nahay niteny teo anatrehan'ny mpanjaka sy ireo manam-pahaizana tany Atena izy, ary tombony ho azy matetika ny fahaizana amam-pahalalana nananany mba hanomanana lalana ho an'ny filazantsara. Nanao izany izy tany Atena, namaly ny lahateny tamin'ny lahateny, ny filozofia tamin'ny filozofia, ary ny lojika amin'ny lojika; kanefa tsy tojo ny fahombiazana nantenainy izy. Ny fiverenan 'ny fahitan'ny masony indray dia nitarika azy hahatakatra fa misy zavatra ilaina ambonin'ny fahendren'olombelona. (...) Tsy maintsy avy amin'ny loharano ambony kokoa noho izany no handraisany ny heriny. Mba handreseny lahatra sy hahatonga ny mpanota hiova fo dia tsy maintsy miditra an-tsehatra amin'ny asany ny Fanahin'Andriamanitra ka manamasina ny fitomboana ara-panahy rehetra. - SDABC, b. 6, t. 1084

Nefa ho an'i Paoly dia zavatra ambony indrindra ny hazo fijaliana. Hatramin'ny nanakanana azy teo amin'ny maha-mpanenjika ireo mpanaraka an'Ilay Nazareana nohomboana tamin'ny hazo fijaliana azy, dia tsy mbola nitsahatra ny nanome voninahitra ny hazo fijaliana izy.(...) Fantany tamin'ny alalan'ny fanandramana manokana, fa rehefa misy mpanota mibanjina ny fitiavan'ny

Ray, araka izay hita ao amin'ny Zanan3; natao sorona, ka milefitra co amin'ny herin'Andriamanitra miasa mangina, dia misy fiovana eo amin'ny fo, ary manomboka hatreo dia Kristy no zavatra rehetra sy ao amin'ny zavatra rehetra. Tamin'ny fotoana niovan'i Paoly fo, dia feno ny faniriana lalina hanampy ny mpiara-belona aminy hibanjina an'i Jesosy avy any Nazareta izy, amin'ny maha-Zanak'Andriamanitra velona Azy izay manan-kery hanova sy hamonjy. Manomboka hatreo ny fiainany dia voatokana tanteraka hiezaka haneho ny fitiavana sy ny herin'Ilay voahombo teo amin'ny hazo fijaliana.(...) Tsy voafetra tamin'ny fitoriana ampahibemaso ny ezaka nataon'ny apostoly; betsaka no tsy nety ho tratra tamin'ny alalan'izany fomba izany. (...) Namangy ny marary sy ny malahelo izy, nampahery ny tra-pahoriana, ary namelombelona ny ampahoriana. Ary tamin'izay rehetra nolazainy sy nataony dia nanome voninahitra ny anaran'i Jesosy (...) Tsapan'i Paoly fa tsy avy amin'ny tenany ny fahaizany, fa avy amin'ny fanatrehan'ny Fanahy Masina, izay nameno ny fony tamin'ny herin'ny fahasoavany miasa mangina (...) Voafina ny "izaho"; Kristy no miseho sy asandratra. - VM, tt. 215-220.