(Mifototra amin'ny Asa. 18:1-3 sy Asa. 20:34)

"Ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy hahavaky tratra anareo aho sady mbola hitandrina izany ihany." — 2 Kor. 11:9.

Mofon'aina :

Mpanao lay i Paoly, ary namelon-tena tamin'ny raharaha nataony. Rehefa niasa tahaka izany izy dia niresaka momba ny filazantsara tamin'ireo izay nifanerasera taminy, ka nanafaka ny fanahy maro avy amin'ny fahadisoana ho amin'ny fahamarinana. Nohararaotiny hatrany ny fotoana rehetra niresahana momba ny Mpamonjy, na nanampiana ireo izay nanana fahasahiranana. - L. 107, 1904.

Ny tantaran'ny apostoly Paoly dia fijoroana ho vavolombelona maneho hatrany fa tsy mampietry ny asa, ary tena mifanaraka amin'ny fahalehibeazana marina sy ny fanandratana ny toetr'olombelona na ny toetry ny Kristianina. Ireo tanana votsotry ny asa mafy ireo, hoy izy, dia tsy hanohintohina velively ny herin'ireo antso manaitra ny fo sy ny saina ary tsara lahatra izay nataony. (...) Ireo tanana rera-dahasa ireo rehefa nasehony ny hafa dia nanjary fijoroana ho vavolombelona fa tsy niankin-doha tamin'iza na iza izy hamelona ny tenany. (...) Nisy fotoana nanampiany ireo mpiara-miasa namany, ary niaritra ny hanoanana mihitsy aza izy mba hanamaivanana ny fahasahiranan'ny hafa. Nifampizarany tamin'i Lioka ny vola niditra taminy ary nanampiany an'i Timoty hahazo izay fitaovana nilainy rehetra ho an'ny diany. - L.103,1900

Tian'i Paoly ny hanohitra, tamin'ny alalan'ny asan-tanana ny toe-tsaina nihanahazo vahana tao amin'ny fiangonana, dia ny fiheverana fa tsy ahitana fahombiazana ny fitoriana ny filazantsara raha tsy amin'ny alalan'ireo izay tsy voafatotry ny asan-tanana ihany. Nasehon'i Paoly tamin'ny fiainany mihitsy ny toetra tokony hananan'ny mpino na aiza na aiza ahitany olona tsy mbola mahafantatra ny fahamarinana ao amin'ny filazantsara. Nanoro hevitra ireo mpiasa tso-piaina hanana faniriana hampandroso ny asan'Andriamanitra ny toetra nasehon'i Paoly, ka sady nanao ny asa fahazoam-pivelomana izy no nanatontosa koa ny asa fitoriana. (...)

Indraindray Kristiana manan-talenta no antsoiny hampianatra sy hitory ny filazantsara; indraindray kosa olona tsotra, izay tsy mbola nanao ny asa fitoriana akory no antsoiny hanatontosa andraikitra lehibe ao amin'ny famonjena ny fanahy.(...) Ny mpanompon'Andriamanitra manolotra ny fiainany manontolo kosa hitory ny filazantsara dia mitondra enta-mavesatra ao am-pony.(...) Tsy misy fiantraikany aminy eo amin'ny asa fitoriana ataony ny fivelomana raisiny, (...) Avy any an-danitra no nandraisany ny baiko, ary any koa no ifantohan'ny fijeriny mba handraisany ny valisoa, rehefa tontosa soa aman-tsara ny asa nankinina taminy. - VM, tt. 310,311.