(Mifototra amin'ny Asa. 16:1-5)

"Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino hianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana." - 1 Tim. 4:12.

Mofon'aina :

Mbola tovolahy kely izy [Timoty] raha nofidin'Andriamanitra ho mpampianatra; nefa marina ny fampianarany vokatry ny fanabeazana araka ny tokony ho izy noraisiny, ka nahatonga azy ho mendrika izany toerana manan-danja izany. Fahalemem-panahy tahaka ny an'i Kristy no nandraisany ny andraikitra napetraka taminy. Nahatoky sy nijoro tsara izy ary marina, ka nofidin'i Paoly mba ho namana mpiara-miasa sy mpiara-manao dia lavitra aminy. Mba tsy hahatonga an'i Timoty hatao tsinontsinona noho ny maha-tanora azy, dia nanoratra taminy i Paoly: "Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao". Tsy misy ahiahy ny hahavitany izany, satria tsy mba miseho ho mahavita tena i Timoty fa nangataka torohevitra hatrany.

Marobe ny tanora manao zavatra vokatry ny fihetsehampo fotsiny ihany fa tsy ny fiheverana. I Timoty kosa dia nametraka fanontaniana isaky ny dingana iray hoe: "izao ve no lalan'Andriamanitra?" Tsy nanana talenta namiratra izay niavaka tokoa izy, kanefa natokany ny fahaiza-manao rehetra nananany hanompoana an'Andriamanitra, ka nahatonga ny asany hanana tombambidy. Nahita saina azony novolavolaina sy namboarina hitoeran'ny Fanahy Masina tao aminy Andriamanitra.

Hampiasa ny tanora amin'izao andro izao tahaka ny nampiasany an'i Timoty Andriamanitra raha milefitra eo ambony fitarihany izy ireo. Tombontsoa lehibe ho anao ny maha-misioneran'Andriamanitra anao. Miantso anao Izy hiasa ho an'ireo namanao. Tadiavo ireo izay fantatrao fa tandindomin-doza ka miezaha manampy azy ireo amin'ny fitiavan'i Kristy. Ahoana moa no hahalalan'izy ireo ny Mpamonjy raha tsy mahita ny fahatsarany eo amin'ireo mpanara-dia Azy izy? - SDABC, b. 7, t. 915

Tsy ny fanaovana asa mafy hanatrarana zava-baovao no tokony ho tanjona ambony indrindra ananan'ny tanorantsika. Tsy izany no tao anatin'ny sain'i Timoty sy ny asa nataony. Tokony ho ao an-tsain'izy ireo mandrakariva fa, raha eo an-tanan'ny fahavalon'ny fahatsarana rehetra, ny fahalalana mandeha irery dia mety ho hery iray hanimba azy ireo. Voary iray nanan-tsaina tokoa izany fahavalo izany, izay nanana toerana ambony teo amin'ireo anjely tany an-danitra, kanefa nanjary mpikomy tamin'ny farany; ary olona manam-pahaizana ambony maro izao no babon'ny heriny. Tokony hampilefitra ny tenany eo ambanin'ny fampianaran'ny Soratra Masina ny tanora, ary handray ireny ho ao anatin'ny fisainany sy ny fiainany andavanandro. Amin'izay no hananany ny toetra voasokajy ho ambony indrindra any amin'ny fitsaran'ny lanitra. - YI, 5 May 1898.