(Mifototra amin'ny 2 Tim. 3:14-17)

"Fa hatry ny fony vao zaza hianao dia efa nahalala ny Soratra Masina, izay nampahahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesôsy. "- 2 Tim. 3:15. 

Mofon'aina :

Hitantsika ny tombontsoa nananan'i Timoty tamin'ny fanehoany ohatra tsara teo amin'ny fivavahana sy ny toetra tsara araka an'Andriamanitra. Rivotra nitsoka tao amin'ny akaniny ny fivavahana. Ny fisehoan'ny hery ara-panahin'ny fitiavam-bavaka tao an-tokantrano nisy azy no nihazona azy ho madio tamin'ny fiteny sy tsy mba nofehezin'ny fihetsehampo manimba. - SDABC, b. 7, t. 919.

Nandidy ny Hebreo Andriamanitra hampianatra ny fitsipiny amin'ny zanany sy hampahafantatra azy ireo izay rehetra efa nataony tamin'ny razany. Anankiray amin'ny adidy lehibe iandraiketan'ny ray aman-dreny rehetra io voalaza io, adidy tsy azony ailika amin'olon-kafa. Ny fo tia ananan'ny ray sy ny reny niteraka, fa tsy ny vavan'olon-kafa no hanambara an'Andriamanitra amin'ny zaza. Aoka hampifangaroana amin'ny fiainana andavanandro ny fihevitr'Andriamanitra. Aoka haverimberina matetika eo amin'ny fianakaviana isiraelita ireo fanavotana lehibe azo tamin'ny lasa sy ireo teny fikasana ny amin'ny Mpanavotra izay ho avy. (...) Dia toy izany no nahavoatahiry tao an-tsain'ny zatovo izay notarihina hahita an'Andriamanitra teo amin'ny zavaboary sy ny Fanambarana voasoratra, ireo fahamarinan-dehibe milaza ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fiainana ho avy. Samy miara-maneho aminy Ilay Mpahary ny kintana eny amin'ny lanitra sy ny hazo mbamin'ny voninkazo eny an-tsaha, sy ny tendrombohitra miezinezina ary ny fisasasasan'ny rian-drano. Ea an-daniny koa, dia samy fanehoana an'Andriamanitra avokoa na ireo fanompoam-pivavahana lehibe natao tao amin'ny Tabemakely, na ireo natao ampahibemaso na ireo fanatitra hodorana.

Toy izany no fomba nanabeazana an'i Mosesy tao amin'ilay tokantrano tsotra tao Gasena sy nanabeazana an'i Samoela teo am-pofoan'i Hana mahatoky; toy izany ny nanabeazana an'i Davida teny amin'ny tendrombohitra Betlehema sy Daniela talohan'ny famaboana an'i Jerosalema sy nitondrana azy ho babo tany Babilona. Dia toy izany koa ny fampianarana voalohany nomena an'i Jesôsy tao Nazareta sy nampianarin'i Eonika renin'i Timoty sy Loisa renibeny azy tao amin'ny Soratra Masina. - PM, tt. 600, 601

Ry ray aman-dreny, misy asa lehibe asain'i Jesôsy ataonao.(...) I Satana dia miezaka ny hamatotra ny ankizy aminy amin'ny famatorana vy, ka ny ezaka feno fikelezana aina ataonao manokana ihany no hahatrarana ny fahombiazana amin'ny fitondrana azy ho eo amin'i Jesôsy. - SM, b.1, t. 319.