(Mifototra amin'ny 2 Tim. 2)

"Mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. "- 2 Tim. 2:15.

Mofon'aina :
Tia an'i Timoty, "tena zanany amin'ny finoana" i Paoly. Matetika ilay apôstôly lehibe no nanambitamby ity mpianatra tanora, nanontany azy mikasika ny tantaran'ny Soratra Masina, ary raha nifindrafindra toerana izy, dia nampianariny azy tsara ireo fepetra hahitam-pahombiazana eo amin'ny asa.- VM, t. 182

Nanomboka tamin'ny fotoana niovan'i Timoty fo ny fifankatiavana teo aminy sy i Paoly; ary nihamafy ny fifamatorana rehefa niara-niaina ny fanantenana, sy ny loza ary asa mafy teo amin'ny fiainana amin'ny maha-misionera, nanjary toy ny iray ihany izy ireo nony farany. Nahatonga ny fifankatiavana teo amin'izy ireo hihalalina kokoa ny fahasamihafan'ny taonany sy ny tsy fitovian'ny toetrany. Nahita fitoniana sy fampaherezana tao amin'ny toetra tony sy malefak'i Timoty ny fanahy mirehidrehitra sy tsy milefitra tao amin'i Paoly. Ny asa mahatoky sy ny fitiavana feno halemem-panahin'io namana iray niaritra fitsapana io dia nampamiratra ny ora maro nanjombona teo amin'ny fiainan'ity Apôstôly ity. (...) Tahaka ny fitiavana sy fanajana ny ray tiana no nifandraisan'i Timoty izay mbola tanora tokoa tamin'i Paoly ilay niharam-pitsapana sy manirery. - SDABC, b.7, t.917

Noho ny fitiavan'i Timoty an'Andriamanitra dia tia azy i Paoly. Nampiavaka azy sy nampisy hery mahataona tao aminy ny fahaizana ombam-pahalalana nananany momba ny fitiavam-bavaka araka ny fanandramana sy ny fahamarinana. Tsy zavatra maivamaivan-danja fotsiny ny fitiavam-bavaka sy ny hery miasa mangina tao amin'ny fianakaviany, fa madio sy azo tsapain-tanana ary tsy voapentin'ny fihetsehampo sandoka. (...) Ny Tenin'Andriamanitra no fitsipika nitari-dalana an'i Timoty.(...) Nohazoniny an-tsaina mandrakariva ireo fihetsehampo faran'izay ambony indrindra. Niara-niasa tamin'Andriamanitra ny mpanabe azy tao an-tokantranony teo amin'ny fanabeazana ity zatovolahy ity mba hahazakany ny enta-mavesatra izay nentiny raha mbola kely izy. - SDABC, b.7, t. 918

Nitady mandrakariva ny torohevitra sy ny toromarika avy tamin'i Paoly i Timoty teo amin'ny asany. Tsy fihetseham-po no nanosika azy hiasa, fa fiheverana voafehy sy fisainana tony (...) Ny Fanahy Masina dia nahita tao aminy, olona izay azo novolavolaina sy namboarina ho tempoly itoeran'ny fanatrehan'Andriamanitra.

Rehefa averimberina ao amin'ny fiainana andavanandro ny leson'ny Baiboly, dia manana hery mahataona miasa lalina sy maharitra eo amin'ny toetra amam-panahy. Nianaran'i Timoty sy nampihariny ireo. VM, t. 182.