(Mifototra amin'ny 2 Tim. 4:1-5 sy 2 Tim. 3:1-5)

"Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesôsy, Izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany, no ananarako anao mafy: mitoria ny teny, mazotoa, na amin'ny fotoana, na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin'ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra." - 2 Tim. 4:1,2.

Mofon'aina :
Tao amin'ny epistily farany ho an'i Timoty no nampisehoan'i Paoly tamin'ity mpanompo tanora ity ny tanjona ambony nokendren'ny fitoriana ny filazantsara, ary koa ny andraikitra iantsorohana amin'izany. (...) Nodidiany tsy hanaraka ny fomba sy ny fitsipika fanaon'ny olona, amin'ny fitoriana ny Tenin'Andriamanitra; mandidy azy izy mba ho vonona ho vavolombelon'Andriarnanitra, raha tonga ny fotoana hilana izany, eo anatrehan'ny fivoriana lehibe, toy ny eo anatrehan'ny antokon'olona vitsy koa, na eny an-dalambe na eo amorom-patana, na eo anatrehan'ny sakaiza na rehefa manoloana fahava1o, na co amin'ny toerana azo antoka, na rehefa manatrika loza sy fahoriana, sy fandatsana, ary fihafiana.

Nanahy i Paoly sao hanao tsirambina ny andraikiny sasantsasany i Timoty noho izy malemy fanahy loatra sy vonon-kandefitra. Koa noho izany dia namporisihiny izy ho matotra eo anatrehan'ny mpanota, ka hananatra azy mafy, raha lavo amin'ny fahadisoana lehibe izy ireny. Kanefa kosa tsy maintsy "hiaritra ny fahoriana izy", ka hanatontosa tsara ny asany. Tokony ho hita eo aminy ny fahari-po sy ny fitiavan'i Kristy (...)

Sady hankahalaina no ho tsinina ny fahotana; nefa koa haseho miaraka amin'izany ny fitiavana sy ny fangorahana ny mpanota; hita marina fa adidy sarotra izany. Rehefa tapa-kevitra marina hanatratra ny fahamasinana isika, ka efa miharihary amintsika ny haratsian'ny ota, dia tsy hisalasala hanome tsiny ny fihatahana rehetra amin'ny lalina marina isika. Tokony hitandrina tsara isika mba tsy hampiseho hasiahana tafahoatra amin'ny olona mania; nefa koa tsy maintsy mailo isika satria feno hafetsena tokoa ny ratsy. Asehoy ny mpanota ny fahari-po sy ny fitiavan'i Kristy; nefa kosa aoka tsy haseho fanalefahana ny fahadisoana nataony, satria manjary heveriny ho tsy tokony hatao aminy sady tsy rariny rahateo ny fananarana hatao aminy aty aoriana. (...)

Arakaraka ny aniratsirana ny lalan'Andriamanitra, no itomboan'ny tsy finoana an'Andriamanitra, sy ny avonavona, ny fimatimatesana amin'ny fahafinaretana, ny tsy fanoavana ray aman-dreny, ary ny fitiavan-tena miseho amin'ny endriny rehetra. Koa dia re hatraiza hatraiza ny antso fitarainan'ny olona velon'ahiahy manao hoe: "inona re no hatao mba hisakanana izao ratsy mampitebiteby izao?" Ny valin'izany dia ao amin'ny famporisihana nataon'i Paoly tamin'i Timoty: "Mitoria ny teny". Ao amin'ny Baiboly tokoa mantsy no ahitana ny fitsipika hany mijoro, satria fanehoana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahendreny izany. Ny Baiboly no mamaha ao amin'ny sain'ny olona ny olana goavana eo amin'ny fiainany, ary izy ihany no mpitarika tsy mety diso ho an'izay vonona hanaraka ny fitsipiny. Nampahafantatra antsika ny sitrapony Andriamanitra. - VM, tt. 440-444.