(Mifototra amin'ny Kôl. 4:7-14)

"Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin 'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray."- 1 Jao. 2:15.

Mofon'aina :
Tamin'ireo nanampy an'i Paoly tany Roma dia nisy koa ireo sasantsasany tamin'ny mpanampy azy fahiny. Mbola teo anilany i Lioka, "mpanao fanafody malala" (...) sady niaraka taminy (...) toa an'i Demasy sy Marka koa. (...)

Hatramin'ny taona voalohany niasany araka ny maha-apôstôly azy, dia nihanazava tamin'i Marka ny atao hoe fiainana tena kristiana. Nodinihiny akaiky dia akaiky ny asa sy ny fahafatesan'i Kristy, ka tamin'izany no nahazoany fahalalana mazava ny amin'ny asan'ny Mpamonjy, sy ny tolona nataony, ary ny fahoriana niaretany. Nanjary hitany teo amin'ny holatry ny nohomboana tamin'ny tanana sy ny tongotr'i Kristy ny porofon'ny fanoloran-tena nataony ho an'ny taranak'olombelona, sy ny fahafoizan-tena nataony hamonjy ny mpanota. Nirin'i Marka ny hanaraka ny Mpamonjy teo amin'ny lalan'ny fandavan-tena. Ary amin'izao andraisany anjara amin'ny fifatoran'i Paoly izao, dia nazava taminy kokoa mihoatra lavitra noho ny taloha rehetra ny tombontsoa amin'ny fanoloran-tena eo amin'i Jesosy, ary fantany koa fa ny fandraisana ny toetran'izao tontolo izao dia ho fahaverezana ho an'ny fanahiny - dia io fanahy io izay navotan'ny ran'i Kristy. Na dia niaritra fitsapana sy fanoherana aza i Marka dia tsy azo nohozongozonina ny heviny, fa mbola nitoetra teo anilan'i Paoly ihany izy, toy ny mpanompo mahatoky sady malala.

Demasy kosa, izay mba nahatoky ihany nandritra ny fotoana vitsivitsy, dia nandao ny asan'ny Tompo. Toy izao no nosoratan'i Paoly ny aminy: "Fa Demasy efa nandao ahy, satria tia izao fiainana izao izy"- 2 Tim. 4:10. Ny soa sy ny kanto indrindra no nafoin'i Demasy. Hadalana re izany! Na dia nanana ny harena sy ny voninahitry ny tany aza izy dia tsy inona fa lehilahy mahantra. Fa i Marka kosa, izay nifidy ny hijaly noho ny fitiavany an'i Kristy, no nanana ny harena mandrakizay, satria neken'ny lanitra ho mpandova an'Andriamanitra sy mpiray lova amin'i Kristy izy. - VM, tt. 395,396

Raha avelantsika hitoetra bebe kokoa ao amin'i Kristy sy ny tontolon'ny lanitra ny saintsika, dia tokony hahita fandrisika mahery vaika sy tohana eo amin'ny fiadiana ny adin'ny Tompo isika. Ho very ny herin'ny rehareha sy ny fitiavana izao tontolo izao rehefa mibanjina ny voninahitry ny tany tsara kokoa izay honenantsika tsy ho ela isika. Ny zavatry ny tany izay manintona dia tsy misy tombambidy eo anatrehan'ny fahatsaran'i Kristy. - SL, t. 91.