(Mifototra amin'ny Filemona)

"Tsy toy ny andevo intsony anefa, fa efa mihoatra noho ny andevo, dia rahalahy malala, indrindra fa ho ahy, mainka fa ho anao, na amin'ny nofo, na amin'ny Tompo."- Filem.16.

Mofon'aina :
Anisan'ireo nanolotra ny fony ho an'ny Tompo noho ny asa nataon' i Paoly taminy, ny andevo jentilisa iray nifatotra, natao hoe Onesimosy, izay nandositra ny tokantranon'i Filemona, izay Kristiana tany Kolosia. Nisy fahadisoana nataony tamin'ny tompony, ka lasa izy niery tany Roma. Noho ny hatsaram-panahin'i Paoly dia niezaka izy hanamaivana ny fahorian'io mpandositra mampahonena io, ka nampamirapiratiny tao amin'ny hamaizinan'ny sainy ny fahazavan'ny filazantsara. Nihaino ny teny fiainana i Onesimosy, ary niaiky ny fahotany ka niova ho Kristiana. (...) Nanoro hevitra azy i Paoly mba hiverina haingana any amin'i Filemona mba hahazoany famelan-keloka aminy, sy hiara-midinika aminy ny fikasana amin'ny ho avy. Nanome toky i Paoly fa izy no hiantoka ny vola nangalarin'ilay andevo; (...) Fitsapana mafy ho an'io lehilahy io izany hitolo-batana eo amin'ny tompony izay nasiany ratsy izany ; kanefa efa nanolotra ny fony ho an'i Jesôsy izy, ka tsy niamboho adidy. (...)

Hita ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'i Filemona ny asan'ny filazantsara eo amin'ny fifampitondran'ny tompo sy ny mpanompo. Tafaraka tao amin'ny ankamaroan'ny fiangonana naorin'i Paoly tokoa mantsy ny mpanompo sy ny tompo tamin'ny fotoana nanapahan'ny fanjakana romana izao tontolo izao. (...)

Tsy adidin'ny apôstôly Paoly ny handrava amin'ny fomba miangatra na amin'ny fomba mitratrevatreva izany fahazarana teo amin'ny mpiara-monina izany. Satria raha nanandrana nanao izany izy, dia ho voasakana ny fandrosoan'ny fitoriana ny filazantsara. Tamin'ny fampianarany kosa no nanehoany mibaribary ny faharatsian'ny fanandevozana, ka raha narahina ireny toroheviny ireny dia tsy maintsy hirodana ho azy io fanandevozana io. (...) Rehefa niova fo ny andevo dia manjary tenan'i Kristy, ka tiavina sy entina toy ny rahalahy, mpiara-mandova amin'ny tompony ny fitahian'Andriamanitra sy ny tombontsoa omen'ny filazantsara. Afa-tsy izany, tokony hanao ny adidiny ny mpanompo, "tsy amin'ny fanompoana eo imaso, tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo"- Efes. 6:6.

Asehon'ny finoana kristiana fa misy fifamatorana ety dia ety eo amin'ny tompo sy ny mpanompo, eo amin'ny mpanjaka sy ny vahoakany, (...) Nodioviny tao amin'ny Ra  izy rehetra, nahazo famelombelomana avy tamin'ny Fanahy iray, ary iray ihany ao amin'i Jesôsy Kristy. - VM, tt. 396-400.