"Fa Jehovah, Tompon’ny maro, no efa nikasa, ka iza indray no hahafoana izany? Ary ny tànany dia voahinjitra, ka iza no hampihemotra izany ?" Isa. 14:27.

Mofon'aina :

Mijoro eo amin’ny anjarany sy ny toerany ny mpandray anjara tsirairay ao amin’ny tantara; satria ny asa lehiben’Andriamanitra, araka ny drafiny manokana, dia hotanterahin’ny olona izay nanomana ny tenany mba hameno toerana ho amin’ny tsara na ho amin’ny ratsy. Lasa fitaovana ho amin’ny tsy fahamarinana ny olona fa tsy ho amin’ny fahamarinana. Tsy voatery hifidy izany lalana izany anefa izy ireo. Tsy voatery ho lasa fitaovana ho amin’ny tsy fahamarinana izy ireo, tahaka ny tsy nahavoatery an’i Kaina hanao izany. (…) 

Hitana toerana samihafa ho fanatanter-ahana ny drafitr’Andriamanitra ny olona rehetra, izay samy manana ny toetrany, na ny marina na ny tsy marina. Hanatontosa ny anjarany eo amin’ny fahatanterahan’ny tantara izy ireo, miaraka amin’ny toetra novolavolainy. Hitandahatra toy ny vavolombelona ny mpino sy ny tsy mpino mba hanamarina ny fahamarinana izay tsy takatr’izy ireo akory. Samy handray anjara ny rehetra eo amin’ny fanatontosana ny fikasan’Andriamanitra, tahaka izay nataon’i Anasy, sy Kaiafa, Pilato, ary Herôda. Tamin’ny namonoany an’i Kristy, dia nihevitra ireo mpisorona fa nanatanteraka ny fikasany manokana izy ireo, saingy tamin’ny fomba tsy tsapany ary tsy tamin’ny nahim-pony no namitany ny fikasan’Andriamanitra. – RH, 12 Jona 1900 

Mijery ilay voa kely dia kely izay novolavolain’ny tenany ihany Andriamanitra ary mahita ny voninkazo tsara tarehy, hazo kely, na hazo lehibe misandrahaka voafono ao anatin’izany. Toy izany koa, mahita ny mety ho vitan’ny olombelona tsirairay avy Izy. Misy antony ny maha-eto antsika. Nanome drafitra nataony ho an’ny fiainantsika Andriamanitra, ary iriny ny hahatrarantsika ny fetra ambony indrindra amin’ny fivoarantsika. (…) 
Iriny hanolokolo ny hery rehetra eo amin’ny maha-izy azy ny tanora, ka hampiasa marina ny fahaizany rehetra. (…) Aoka izy ireo hijery an’i Kristyizay ohatra tokony hanamboarana azy ireo. Ny hambom-po masina izay nasehon’ny Tompo teo amin’ny fiainany no tokony hankamamiany, hambom-po izay nikendry ny hahatsara kokoa an’izao tontolo izao satria nivelona tao izy ireo. Io no asa izay iantsoana azy ireo. – TMF, t. 328 

Ilainao ankehitriny (…) ny mifandray amin’ny fiarahamonina sy ny mirotsaka eo amin’ny fiainana mba hahafahanao manatontosa ny fikasan’Andriamanitra tamin’ny namoronany anao. – MYP, t. 36.