« Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin’ny marina rehetra fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. » Jao. 16:13.

Mofon’aina :

Ahoana no ahafahantsika mijoro amin’ny fotoan’ny fitsapana raha toa ka tsy takatsika ny tian’ny tenin’i Kristy hambara? Hoy Izy: “Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo Aho; fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo” - Jao. 14:25,26. Ny Fanahy Masina no hampahatsiaro antsika ny tenin’i Kristy. Mikasika ny asa ataon’ny Fanahy Masina ny votoatin’ilay lohahevitra, izay nosafidin’i Kristy hantitranterina tamin’ny resaka farany nifanaovany tamin’ny mpianany. Velaram-pahamarinana midadasika no nosokafany teo anoloan’izy ireo. Natao handray ny Teniny amin’ny alalan’ny finoana izy ireo, ary ny Fanahy Masina, Ilay Mpampahery, dia natao hampahatsiaro azy ireo ny zavatra rehetra.

Ny fampaherezana omen’i Kristy ato amin’ity teny fikasana ity dia hita eo amin’ilay filazana fa ho amin’ny mpanaraka Azy hatramin’ny farany ny hery miasa mangina avy any an-danitra. Kanefa tsy mino ary tsy manaiky izany ny olona amin’izao vanim-potoana izao, ary vokatr’izany dia tsy tian’izy ireo izany, ary tsy hita taratra eo amin’ny fanandramana ataon’ny fiangonana ny fahatanterahany. Manjary tsy asian’ny fiangonana lanja loatra ny teny fikasana momba ny fanomezana ny Fanahin’Andriamanitra. Tsy miantefa any amin’ny olona izany, hany ka araka izay ihany koa ny vokatra mety hiseho – fahamainana ara-panahy, fahamaizinana ara-panahy, fitotonganana sy fahafatesana ara-panahy. Zavatra tsy dia manan-danja loatra no mameno ny saina sy ny fanahy, hany ka ny hery avy any an-danitra indray no tsy ampy, kanefa io no tena ilaina ho amin’ny fitomboana sy ny firoboroboan’ny fiangonana. Hiteraka fitahiana hafa anefa ny fananana izany, izay homena antsika amin’ny fahafenoany tsy misy fetra. Rehefa afa-po amin’ny zavatra kely ny fiangonana dia tsy afaka ny handray zava-dehibe avy amin’Andriamanitra. Fa nahoana moa isika no tsy noana sy mangetaheta ny fanomezana ny Fanahy Masina, kanefa io no fitaovana ahafahana mitahiry ny fo mba hadio? Nokendren’ny Tompo hiara-miasa ny ezaka ataon’ny olombelona sy ny hery avy any an-danitra.

 

Tena ilain’ny Kristianina ny mahatakatra sy mahalala ny hevitry ny teny fikasana ny amin’ny Fanahy Masina mialoha indrindra ny fiavian’i Jesôsy Tompontsika fanindroany. Resaho ny mikasika izany, mivavaha ny amin’izany, torio ny teny momba izany. Fa ny Tompo mbola maniry ny hanome ny Fanahiny Masina mihoatra lavitra noho ny ray aman-dreny maniry hanome fanomezana tsara ho an’ny zanany. – RH, 15 Nôv. 1892.