"Ary namaly koa aho ka nanao taminy hoe: Inona moa ireo sampahon'oliva roa eo amin'ny fantsona volamena izay mampijononoka ny diloilo volamena avy ao aminy ireo? Dia namaly izy hoe: Tsy fantatrao va ireo? Ary hoy izaho : Tsia, tompoko. Dia hoy izy: Ireo no zana-diloilo roa, izay mitsangana eo anoloan'ny Tompon'ny tany rehetra" - Zak. 4:12-14. 

Mofon'aina :

Asehon'ny mpaminany Zakaria amin'ny endrika hafa, ny fitohizan' ny fifandraisan' ny Fahany Masina amin'ny fiangonana, izay mirakitra lesona mahagaga mitondra fampaherezana ho antsika. Hoy ny mpaminany: "Ary niverina ilay anjely niresaka tamiko ka namoha ahy toy ny olona fohazina amin-tory. Dia hoy izy tamiko: Inona no hitanao? Ary hoy izaho: Hitako fa, indro, misy fanaovan-jiro tena volamena, ary ny fitoeran-diloilony dia eo an-tampony, ary ny lela fanaovan-jirony fito kosa dia eo aminy, ary misy fantsona fito avy amin'ny isan'ny lela fanaovan-jiro izay eo an-tampony; ary misy hazo oliva roa eo anilany, ny anankiray eo an-kavanan'ny fitoeran-diloilo, ary ny anankiray eo an-kaviany. 

"Dia niteny tamin'ilay anjely niresaka tamiko aho nanao hoe: Inona moa ireo, tompoko? (...). Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe.- Izao no tenin'i Jehovah amin'i Zerobabela : Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin'ny Fanahiko, hoy Jehovah, Tampon 'ny maro (...) Ary namaly koa aho ka nanao taminy hoe: Inona moa ireo sampahon 'oliva roa eo amin'ny fantsona volamena izay mampijononoka ny diloilo volamena avy ao aminy ireo? Dia hoy izy: Ireo no zana-diloilo roa, izay mitsangana eo anoloan'ny Tompon'ny tany rehetra" - Zak. 4:1-14. 

Avy tamin'ireo sampahon'oliva roa, no nijononoka nitete tamin'ny alalan'ny fantsona volamena ny diloilo volamena, ary mikoriana ho ao amin'ny fitoeran-diloilon'ilay fanaovan-jiro, ary aorian'izay mikoriana ho ao amin'ny lelan'ilay fanaovan-jiro, izay manome hazavana ao amin'ny fitoerana masina. Araka izany, amin'ireo zana-diloilo masina, izay mijoro eo anatrehan'Andriamanitra, no hizarana ny Fanahy Masin'Andriamanitra mba hanampy ny olombelona, izay voatokana hanompo Azy. Ny andraikitr'ireo zana-diloilo roa ireo dia ny mampita ny fahazavana sy ny hery ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Handray fitahiana ho antsika no mahatonga azy ireo hijoro eo anoloan'Andriamanitra. Tahaka ireo hazo Oliva, izay mandritra ny diloilo ao aminy mba hikoriana ao amin'ireo fantsona volamena, dia toraka izany ihany koa no hikatsahan'ilay mpitondra hafatry ny lanitra ny hampita ny zavatra rehetra izay noraisiny avy amin'Andriamanitra. Miandry ny fangatahantsika sy ny fandraisantsika ny haren'ny lanitra manontolo; ary rehefa mandray fitahiana isika, dia anjarantsika indray ny mizara izany. Tahaka izany ny fomba famenoana ny fitoeran-jiro masina, ary manjary mpitondra fahazavana manerana izao tontolo izao ny fiangonana. — RH, 2 Mar. 1897.