"Ary hoy koa Jesôsy : Inona no hanoharako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny masirasira izy, izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelon'ny famarana, mandra-pahazon'ny masirasira azy rehetra" - Lio. 13:20,21. 

Mofon'aina :

Asehon'ity fanoharana ity ny herin'ny filazantsara izay miditra lalina sy miorim-paka mba hamolavola ny fiangonana hanahaka an'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fiasana any am-pon'ny mambra tsirairay. Tahaka ny fiasan'ny masirasira ao amin'ny sakafo, dia toraka izany koa ny fiasan'ny Fanahy Masina ao am-pon'ny olombelona. Sintoniny avokoa ny fahaiza-manao sy ny herin'ilay olona rehetra, ary tarihiny ny saina sy ny vatana ary ny fanahy mba hanahaka an'i Kristy. Ao amin'ny fanoharana dia narotsak'ilay vehivavy tao anatin'ny sakafo ny masirasira. Nilaina izany mba hamenoana ny zavatra tsy ampy. Amin'izany no hampianaran' Andriamanitra antsika fa tsy manana ny toetra manokana hahazoana famonjena amin'ny alalan'ny tenany fotsiny ny olombelona. Tsy afaka hanova ny tenany amin'ny alalan'ny fampiasany ny sitrapony izy. Tsy maintsy raisina ao am-po ny fahamarinana. Tahaka izany no hanatanterahan'ny masirasira avy any an-danitra ny asany. Amin'ny alalan' ilay heriny manova sy mamelombelona dia miteraka fanovana ao am-po izany. Mifoha ny fisainana vaovao, fahatsapana vaovao, tanjona vaovao. Voaova ny saina, ary voaomana hiasa ny fahaiza-manao rehetra. Tsy fahaiza-manao vaovao no omena ny olona, fa ny fahaiza-manao efa ananany no hamasinina. Hofohazina ny saina izay mbola maty hatreto. Tsy vitan'ny olombelona amin'ny alalan'ny herin'ny tenany samirery anefa izany fiovana izany. Amin'ny alalan'ny Fanahy Masina irery ihany no ahafahana manatanteraka izany. Ny olona rehetra izay hovonjena, na ambony saranga na ambany saranga, na manan-karena na mahantra, dia tsy maintsy milefitra amin'ny fiasan'izany hery izany. 

Hita ao amin'ny teny nambaran'i Kristy tamin'i Nikodemosy izany fahamarinana izany: "Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa : Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra (...) Izay ateraky ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy. Aza gaga noho ny nilazako taminao hoe.- Tsy maintsy hateraka indray hianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany , ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay ihaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny Fanahy" - Jao. 3:3-8.

Rehefa fehezin'ny Fanahin' Andriamanitra ny saintsika, dia ho azontsika ny lesona ampianarin'ilay fanoharana mikasika ny masirasira. Izay rehetra manokatra ny fony mba handray ny fahamarinana dia hahatsapa fa fitaovana lehibe ho amin'ny fanovan-toetra ny tenin'Andriamanitra. — RH, 25 Jol. 1899.