"Fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay; fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay" - Jao. 4:14. 

Mofon'aina :

Tahaka ny drafi-pamonjena izay niantomboka tamin'ny fanomezana   ary miafara amin'ny fanomezana, dia tokony hitohy tahaka izany hatrany ny fanatanterahana azy. Ilay toe-tsaina feno fahafoizan-tena, izay nividy ny famonjena ho antsika ihany no hitoetra ao am-pon' izay rehetra tonga mpiombona anjara amin'ny fanomezana avy any an-danitra. Hoy ny apostoly Petera: "Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samy hafa izay an 'Andriamanitra" - 1 Pet. 4:10. Hoy i Jesôsy tamin'ny mpianany rehefa naniraka azy ireo Izy: "Efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana" - Mat. 10:8. Tsy ahitana fitiavan-tena sy fanavakavahana ao amin'izay miray fo tanteraka amin'i Kristy. Izay misotro ny rano velona dia hahita fa "ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay". Ny Fanahin'i Kristy izay ao anatiny dia tahaka ny loharano miboiboika any amin'ny tany hay sy tany karakaina, mikoriana mba hamelombelona ny rehetra, ary mahatonga ireo olona izay efa ho faty hanjary haniry fatratra ny hisotro amin'ilay rano velona. 

Ilay toe-panahy feno fitiavana sy fahafoizan-tena izay nitoetra tao amin'i Kristy no nanosika ny apostoly Paoly hanao ireo asa maro loha notanterahiny. 

"Ananan'ny Grika sy ny firenena hafa rehetra, ny hendry sy ny tsy hendry, trosa aho" - Rom. 1:14, hoy ny apostoly Paoly. "Eny, izaho, izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra, no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitohy amin'ny jentilisa ny haren Kristy tsy hita lany" - Efes. 3:8. 

Efa nosoritan'ny Tompontsika fa ny fiangonany dia tokony hitaratra amin'izao tontolo izao ny fahafenoana sy ny fahampiana izay hitantsika ao Aminy. Mandray tsy tapaka avy amin'ny fahalalahan-tanan'Andriamanitra isika, ary amin'ny fizarantsika izany no anehoantsika amin'izao tontolo izao ny fitiavana sy ny fanasoavan'i Kristy. Raha misomebiseby ny lanitra manontolo, maniraka mpitondra hafatra manerana izao tontolo izao, mitondra ny asam-panavotana, ny fiangonan'ilay Andriamanitra velona ihany koa dia tokony hiara-miasa amin'i Jesôsy Kristy. Isan'ilay vatany mahagaga isika. Izy no lohany izay mifehy ny rantsam-batana rehetra. I Jesosy mihitsy, noho ny famindrampony tsy manam-petra, no miasa ao am-pon'ny olombelona, manatanteraka fiovana ara-panahy tena mahatalanjona, izay mampitolagaga sy mahafaly indrindra ny anjely ny manatrika izany. — RH, 24 Desambra 1908.